DO Agneta Broberg bekräftar samarbetet med Muslimska brödraskapet

Jag skrev till DO Agneta Broberg och bad henne bekräfta samarbetet med Muslimska brödraskapet.

Hon svarade 11/10 2016

Mona,

Du har i ditt blogginlägg och ditt mejl frågat varför DO bjudit in två företrädare för Sveriges unga muslimer och Svenska muslimer för fred och rättvisa till den konferens om diskriminering av muslimer som DO anordnar den 11 november.

Som du säkert känner till har DO, som en del av genomförandet av myndighetens uppdrag, omfattande kontakter med ett stort antal idéburna medlemsorganisationer vars verksamhet berör en eller flera av lagens sju diskrimineringsgrunder och/eller som verkar inom området mänskliga rättigheter. Det övergripande syftet med dessa kontakter med olika grupper inom det civila samhället är att inhämta kunskap, för att därigenom öka DO:s möjlighet och förmåga att effektivt utföra sitt uppdrag. DO strävar också efter att kontakterna ska kunna bidra till att organisationer stärks i sitt eget arbete för att motverka diskriminering, exempelvis genom att bedriva främjande arbete på lokal nivå eller stödja individer som utsätts för diskriminering.

Vilka organisationer DO bjuder in till olika typer av kontakter, exempelvis dialoger, samråd, samarbete, som representanter i referensgrupper, för att delta på arenor för erfarenhets- och kunskapsutbyte, med mera, beror på vilken fråga som är aktuell. Utgångspunkten för urvalet av vilka som bjuds in är i regel vilka organisationer som är aktiva kopplat till den aktuella frågan och/eller diskrimineringsgrunden och som är statsbidragsberättigade hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor eller hos Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Listan kan sedan byggas ut med ytterligare organisationer eller personer som vi ser har förutsättningar att bidra till att belysa den fråga som är aktuell.

När det gäller det nu aktuella evenemanget anser DO, precis som Ammar Makboul förklarat i sitt mejl till dig, att det är viktigt att involvera muslimska organisationer i en konferens som handlar om diskriminering av muslimer. Som han förklarat baserar sig valet att bjuda in just Sveriges unga muslimer och Svenska muslimer för fred och rättvisa på att båda organisationerna själva arbetat med det område (etnisk profilering) som är tema för konferensen, liksom att båda föreningarna ingår bland de organisationer som DO med goda erfarenheter samverkat med under flera år.

I ditt blogginlägg uppger du att de företrädare för de båda aktuella organisationerna som ska delta vid konferensen ingår i det Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Det är ett påstående som jag varken har anledning eller möjlighet att kommentera.

Från ett mer generellt perspektiv vill jag emellertid framhålla att arbetet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter berör frågor som ständigt befinner sig i hetluften i vår aktuella samhällsdebatt. Det är därför naturligt att det inom den breda krets av olika organisationer som DO för dialog med finns skilda åsikter och perspektiv. DO uppställer emellertid inte något generellt krav på att de organisationer med vilka vi har olika typer av kontakter, eller deras företrädare, ställer sig bakom de principer som utgör grund för DO:s verksamhet.

Som en myndighet med uppdrag att verka för allas lika rättigheter och möjligheter är vi givetvis också medvetna om att en grupps föreställda rättigheter ibland kan upplevas stå i vägen för en annans. När sådana situationer uppstår är vår erfarenhet att en dialog med DO kan vara ett tillfälle för olika sidor att beskriva sådana konflikter utifrån sitt respektive synsätt, något som i förlängningen skapar förutsättningar för en ökad ömsesidig förståelse och respekt. Som myndighet kan – och ska – DO stå upp för den grundläggande principen om allas lika värde. Men det finns också goda skäl att inte omintetgöra den möjlighet till ökad kunskap och förståelse som en brett upplagd dialog och erfarenhetsutbyte innebär, trots det faktum att det i vissa frågor kan finnas skilda synsätt mellan DO, å ena sidan, och en eller flera företrädare för det civila samhället, å den andra.

Med vänlig hälsning
Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

___

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *