Alla inlägg av Mona Lagerström

Vilket hyckleri Anders Ygeman! Det är ingen nyhet att imamer vägrar kvinnor religiös skilsmässa. Det är ingen nyhet att ni politiker genom att ge imamer vigselrätt har gett moskéer tillstånd att agera shariadomstolar. Ju fler moskéer som byggs, desto fler konkurrenter får landets ordinarier domstolar och ju fler kvinnor drabbas av det som kallas haltande äktenskap

Med anledning av Uppdrag gransknings program 2022 ”Skilsmässa i Allahs namn” (som finns på SVT play), om kvinnor som är skilda enligt svensk lag men som vägras skilsmässa enligt islamisk rätt, sharia, säger Anders Ygeman i Rapport 18 maj: ”Jag blir bedrövad. I Sverige är det svenska lagar som gäller om man ingår äktenskap, men också om man avslutar äktenskap. Skulle det visa sig att lagen inte räcker till då tycker jag att lagen ska skärpas.”

Vilket hyckleri. Vilket sanslöst hyckleri.

Redan 2 maj 2006, alltså för 16 år sedan! visade Uppdrag granskning programmet Islam och integrationen (del 2). Imam Mahmoud Khalfi, Stockholms stora moské, alltså fascistiska Muslimska brödraskapets huvudsäte i Sverige, säger att man alltid först kontaktar mannen när en kvinna begär skilsmässa enligt islamisk rätt, även om kvinnan berättar att hon misshandlats (ca 43 in i programmet): ”Man vet inte om hon är misshandlad. Vem har sagt det? Om hon berättar att hon har varit misshandlad, och det har hänt flera gånger, när man kontaktar mannen visar det sig att han också har blivit misshandlad. Man kan inte fatta beslut bara genom att lyssna till kvinnan.” Khalfi får frågan vilka reaktioner som kan komma från män. Han säger att det kan till exempel handla om våld. ”Det finns imamer som blir utsatta för misshandel. Det är inte lätt att ge skilsmässa.”

Muslimska brödraskapet, kopplad till moskén, nämns i programmet. Den finländska konvertiten Helena Benaouda

intervjuas, hon ljuger och säger att Sveriges Muslimska råd inte har några som helst kopplingar till Muslimska brödraskapet. Grundarna av MB:s svenska gren är araber. De kunde inte svenska, Helena Benaouda blev deras språkrör i medierna. Hon bär ett tungt ansvar för alla moskéer som byggts, utbredningen av shariarätt och det helvete många kvinnor inom den svenska islamiska trosgemenskapen lever i.

Se den här artikeln 30 mars 2021 ”Sverige samverkar med fel muslimska representanter” av religionsforskaren Sameh Egyptson om Mahmoud Khalfi och kopplingen till Muslimska brödraskapet.

I UG:s ”Skilsmässa i Allahs namn”, ringer reportern upp just Mahmoud Khalfi, eftersom han begärt att en kvinna som intervjuas i programmet måste komma till moskén tillsammans med sin man för att få skilsmässa enligt islamisk rätt. Khalfi säger: ”Om man vill vända sig till moskén för att göra det religiöst måste man följa vissa religiösa krav och regler. Om ett äktenskap är registrerat eller har ingåtts i Sverige så räcker det 100 procent. Kvinnan behöver inte ha något mer. Det räcker med ett domstolsbeslut. Att ha en religiös. . . det är frivilligt, det behövs inte.” Sedan nämner han på nytt problemet med våld, att moskén inte har resurser att kolla upp, att de inte skyddas av samhället, att de inte har någon makt med mera.

16 år!

Inget av allt det som skrivits om demokratifientliga Muslimska brödraskapets svenska gren under dessa 16 år har fastnat hos UG:s reporter. Det är en fullblodsfascist hon ringer upp!

Reportern säger att frågan om religiösa skilsmässor har diskuterats länge och att redan 2005 gjorde UG ett reportage om religiösa skilsmässor. Reportern har inte ens kontrollerat med Svensk mediedatabas för exakt datum. Det står 2005 under den version som visas på Youtube, men programmet sändes 2 maj 2006. Del 1 sändes 25 april 2006.

Programmet 2 maj anmäldes till Granskningsnämnden. Bland annat tog man i reportaget upp socialdemokratiska Broderskapsrörelsens samarbete med Sveriges muslimska råd. En bild på en bok skriven av ”egyptiern Sayyid Qutb som var medlem i Muslimska brödraskapet” visades, enligt Granskningsnämndens beslut. Programmet fälldes inte. Beslut 24 oktober 2006, SB 750/06, Dnr: 945/06-20.

Programmet anmäldes av Broderskapsrörelsens Ola Johansson ”som anser att det var osakligt och partiskt.” Om hans kritik av inslaget om islamisk skilsmässa står det: ”Programmet gav felaktigt intrycket att imamer vid Stockholms moské vägrar kvinnor skilsmässa. Hela utgångspunkten saknar legal, saklig grund. Imamer kan inte besluta om skilsmässa utan detta görs av tingsrätten” (s. 4/6).

Granskningsnämnden: ”Enligt Granskningsnämndens mening framgick det klart av både reportaget och den efterföljande studiointervjun med Helena Benaouda att imamer inte beviljar skilsmässa i rättslig mening. Nämnden kan inte finna att programmet i denna del strider mot kravet på saklighet” (s. 5/6).

UG:s reporter visar 2022 ett klipp ur det anmälda programmet 2006 där Assam Qarai, Kvinnors nätverk, intervjuas om problemen för kvinnor att få skilsmässa. Även ett klipp från riksdagen 2006 visas där riksdagsledamoten (2006–2010) Luciano Astudillo (S) säger: ”Jag tror inte att ni har begripit att tusentals kvinnor här i Sverige inte kan gå vidare i sina liv.” Reportern 2022 säger: ”2006 krävde socialdemokraten Luciano Astudillo i en interpellation krafttag för att hjälpa de kvinnor som inte kan skilja sig på grund av religiösa regler.” Justitieminister Beatrice Ask (M) säger i klippet från riksdagen: ”Vi kan inte genom beslut i Sveriges riksdag ändra på lagar med mindre än genom internationellt arbete och försöka ändra villkoren.” Astudillo: ”Vi måste hitta en lösning. Mitt förslag kanske inte är det rätta på de här problemen. Men då önskar jag besked om att vi ser detta som ett allvarligt problem. Vi ska göra något och tillsätta en utredning för att förstå hur vi kommer åt det här problemet.”

Anders Ygeman: 16 år sedan!

Den 6 mars 2005 publicerade Sydsvenskan artikeln ”Kvinnor fångar i äktenskapet trots skilsmässa”. Det står bland annat att Luciano Astudillo, som var statsrådsersättare 2002–2006, två år tidigare skrev en motion om dessa missförhållanden. ”Han lämnade in en motion till riksdagen med krav om att män som ska gifta sig i samband med svensk hindersprövning måste visa ett intyg från sina ursprungsländer som styrker att de är ogifta. ’– Det löser inte hela problemet, men skulle ändå vara ett ganska enkelt sätt för svenska myndigheter att stödja kvinnorna. Om männen ska gifta om sig måste de då släppa sina gamla fruar helt fria’”, framhåller Astudillo. Motionen avslogs.

Det står vidare i artikeln: ”Eftersom flera av ursprungsländernas domstolar tillåter månggifte och mannen måste säga ja till skilsmässan, kan han förvägra sin fru muslimsk skilsmässa men själv gifta om sig i Sverige, enligt svenska lagstiftning.”

UG 2022 igen: ”Senare, i en motion signerad av en annan socialdemokrat, var ett av kraven att imamen måste ’upplösa’ ett muslimskt äktenskap även om bara kvinnan vill skilja sig” (Gunilla Svanstorp Motion 2013/14:C 323 Imamer och vigselrätten).

Anders Ygeman intervjuas i UG:s reportage efter att ha sett det. Han får frågan: ”Vems ansvar är det när islamiska bestämmelser tillämpas på ett sådant sätt att det inskränker kvinnors liv här i Sverige?” ”Ytterst är det imamen som står för den här inskränkningen. Han eller hon ska naturligtvis hjälpa både mannen och kvinnan i församlingen.” Med mera blaha blaha om att leva upp till demokratiprincipen om man vill ha bidrag.

Vilken pinsam uppvisning Anders Ygeman! Beatrice Ask hade betydligt mer kunskap om den internationella aspekten.

I Ungdomsstyrelsens rapport 2009:5 Gift mot sin vilja diskuteras problemet med haltande äktenskap. Man tar upp betänkandet ”Äktenskap för par med samma kön – Vigselfrågor” (SOU 2007:17) som inte ville införa obligatoriskt civiläktenskap (s. 269, 270). I referensgruppen med företrädare för trossamfund ingick Othman Tawalbeh, en av Muslimska brödraskapets nyckelpersoner i Sverige. Naturligtvis vill inte Muslimska brödraskapet ha obligatoriskt civiläktenskap i Sverige.

Jag skriver om haltande äktenskap i min bok Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter, se Innehållsförteckning, kapitel 8 om moskén som shariadomstol, och Register nedan. Jag nämner bland annat Aje Carlboms artikel ”Islamisk sexualrådgivning – ett globalt fenomen” i Sexualitetsstudier (2012). Carlbom tar upp haltande äktenskap och svårigheten för kvinnor gifta enligt islamisk rätt att få skilsmässa trots dom i tingsrätten om äktenskapsskillnad. Jag nämner flera andra som tagit upp problemet.

I studiosamtalet efter UG:s program 2006 deltog Nalin Pekgul, ordförande S-kvinnor, och Mauricio Rojas, talesman för Folkpartiet i integrationsfrågor, båda kritiska till Broderskapsrörelsens samarbete med Sveriges muslimska råd (SMR). Granskningsnämnden refererar Ola Johanssons anmälan av partikollegans medverkan: ”Nalin Pekgul har enligt uppgift från redaktionen använts som en av källorna till programmet och har också tidigare deltagit i debatt och polemik riktad mot SMR. Anmälaren vill att nämnden prövar om valet av henne som avdömare av den dokumentära delen är förenligt med kravet på opartiskhet” (s. 5/6).

Anders Ygeman: Så behandlades alltså en partikollega som lyfte fram hur moskéerna sätter käppar i hjulet för kvinnors rätt till ett självständigt liv efter ett havererat äktenskap.

För 16 år sedan!

Under dessa 16 år har mängder med moskéer uppförts, problemet med haltande äktenskap har ökat i stället för att försvinna.

Och SVT har tigit.

SVT har inte följt utvecklingen i Sverige och gjort det ena uppföljande programmet efter det andra om Muslimska brödraskapet i Sverige och stora moskén på Södermalm i Stockholm, Mahmoud Khalfis moské, och alla andra moskéers demokratifientliga verksamhet.

Efter Evin Rubars program Slaget om muslimerna december 2009 om stora moskén på Södermalm och Imamernas råd 2012 har SVT tigit.

SVT har inte tagit sitt demokratiuppdrag på allvar och ställt politikerna mot väggen.

Anders Ygeman: Det är dags att göra allvar av att lagen ska skärpas. Inför obligatoriskt civiläktenskap. Därmed försvinner imamernas vigselrätt. Lägg ner Myndigheten för stöd till trossamfund. Den myndighet som göder moskéerna. Det räcker inte med att införa demokratikrav. Myndigheten måste bort helt och hållet.

18 maj 2022

Mona Lagerström fil dr

Innehållsförteckning
Register

 

Mattias Irving, ordförande föreningen Hjärta, efterlyser en blasfemilag i en debattartikel som ska tolkas som skriven av Muslimska brödraskapet. Mattias Irving är en av Muslimska brödraskapets mest hängivna försvarare, vilket han döljer genom att påstå sig försvara kollektivet ”muslimer”, trots att det är islamister han försvarar

Islamister är politiska aktivister. Islamisters tolkning av islam är att islam och politik är oupplösligt förenade. Mängder med islamtroende har en personlig relation till Gud och blandar inte in politik i sin tro.

Muslimska brödraskapet är en islamistisk rörelse. Deras ideologi är totalitär. Koranen är lagen. Målet är en religiös diktatur. Den svenska grenens aktivister använder konsekvent kollektivordet ”muslimer” för att låta påskina att de är talespersoner för alla invånare i Sverige med rötter i länder där islam är den dominerande religionen. De är en liten sekt och representerar bara sig själva.

Omar Mustafa är en av den svenska grenens allra flitigaste aktivister. Han har cirkulerat i ledande poster i alla den svenska grenens föreningar och i princip hela sitt vuxna liv varit statsanställd, eftersom hans verksamhet finansierats med skattemedel, vilket jag skrivit om i otaliga blogginlägg och i min bok Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter Volym I. Bland annat skriver jag i det här blogginlägget om hur han sitter i föreningen Amanahs styrelse tillsammans med Lena Posner Körösi och fått miljoner av Allmänna arvsfonden.

Omar Mustafa sitter också i föreningen Hjärtas styrelse, tillsammans med bland andra Mattias Irving och Anna Ardin.

Två personer, vars koppling till Muslimska brödraskapet och demokratifientliga aktiviteter jag tidigare skrivit om i det här och det här blogginlägget.

Omar Mustafa utnyttjar Mattias Irving och Anna Ardin hänsynslöst. Och de låter sig utnyttjas. År efter år efter år.

I Mattias Irvings debattartikel ”Skärp lagen så att Paludans koranbränning kan ses som hatbrott” i Göteborgs-Posten 24 april 2022 blandar han bort korten. Han skriver att Paludan i ”högerextrema medier” sagt att koranbränningen är en protest mot de ’hundratusentals människor i Sverige som inte vill ha demokrati”. Paludan säger alltså att koranbränningen är en protest mot demokratifientliga individer och nämner varken religion eller ”muslimer”.

Det gör däremot Mattias Irving när han tvärsäkert tolkar Paludans uttalande: ”Det vill säga, koranbränningen är inte en protest mot en religion, utan hets mot och utpekande av muslimer som grupp.”

Bakom vartenda ord Mattias Irving skriver i det här debattinlägget och i alla andra artiklar han skrivit om kollektivet ”muslimer” hör man Omar Mustafas viskning. Nu passar Omar Mustafa på att utnyttja upploppen i påskas för att få en efterlängtad hädelselag. Och Mattias Irving är hans redskap.

”Lagstiftarna måste nu ta ansvar för att uppdatera lagen – till skydd för både judar och muslimer”, skriver Irving, och likställer judisk etnicitet med religionen islam. Muslimska brödraskapet vill väldigt gärna att ”muslimer” ska likställas med judar.

Mattias Irving skriver i debattartikeln om högerextremister. Samtidigt som han själv är språkrör för en högerextremistisk rörelse. Dessutom en extremt judefientlig rörelse med direkta kopplingar till Hitler under andra världskriget.

Så länge kollektivordet ”muslimer” missbrukas och landets islamtroende befolkning framställs som en homogen grupp kommer vi aldrig att kunna föra en saklig debatt om demokratifientliga invandrares krav på inskränkningar i yttrandefriheten. I min bok om Muslimska brödraskapet efterlyser jag att kollektivordet ”muslimer” skrotas. Mattias Irvings ohederliga debattartikel visar varför.

Ett bättre försvar för demokratin än att fram till valet i höst skippa kollektivordet ”muslimer” i traditionella medier och sociala medier kan man knappast tänka sig. Min uppmaning till alla journalister, debattörer och skribenter är därför: Rensa ut ordet fram till valet.

24 april 2022

Mona Lagerström fil dr

Statsminister Magdalena Andersson: Påskupploppen 2022 med anledning av Koranbränningar, upploppens ursinniga hat mot den västerländska demokratin och landets poliser visar det kontraproduktiva i åratals offentliga satsningar på att bekämpa ”islamofobi” samt den offentliga inställningen att islams trosbekännare är offer och därför ska behandlas med silkesvantar. Regering och riksdag bör med omedelbar verkan radera ”islamofobi” som grund för hatbrott och radera begreppet ur alla offentliga handlingar. ”Islamofobi” är inget vetenskapligt begrepp, syftet med begreppet är att underminera den västerländska demokratin

Magdalena Andersson: Inte bara Rysslands Vladimir Putin, Kinas Xi Jinping, Turkiets Recep Tayyip Erdogan, Ungerns Viktor Orban agerar aktivt för att knäcka den västerländska demokratin. Hatarna finns också i Sverige, och de agerar lika aktivt. Samtidigt som deras demokratifientliga verksamhet finansieras med skattemedel, inte minst det som kallas ”kampen mot islamofobi”.

Den fascistiska eller islamonazistiska rörelsen Muslimska brödraskapets svenska gren såg till att ”islamofobi” blev ett hatbrott i Sverige. Med fascistisk menar jag att rörelsens ideologi är totalitär och målet en diktatur med Allah som suverän ledare. Med islamonazistisk syftar jag på rörelsens glödande judehat.

Den 9 oktober 2007 var jag på ABF-seminariet i Stockholm, ”Islamofobin – den mest utbredda intoleransen?” som ingick i seminarieserien ”Folkbildning mot rasism”. Alltså, ABF marknadsförde religionskritik som rasism.

Min handskrivna text lyder: Två religiösa män. Hur utbredd är toleransen mot Jehovas vittne, Livets Ord, mormonerna?

Kurdo Baksi (född i Turkiet) var samtalsledare. Med ”två religiösa män” avsåg jag Mohammad Fazlhashemi (född i Iran), docent i idéhistoria, Umeå universitet, och riksdagsledamot Mehmet Kaplan (MP, född i Turkiet) som båda talade om den grasserande ”islamofobin”.

Mehmet Kaplan berättade att han satt i Justitieutskottet och att han drivit igenom att islamofobi ska vara ett hatbrott. Mehmet Kaplan har sedan 2000-talets början cirkulerat i varenda förening kopplad till Muslimska brödraskapets svenska gren, numera är han verksam inom Muslim Aid. År 2014 utsågs han till bostadsminister. År 2016 tvingades han avgå på grund av kopplingar till den turkiska fascistiska rörelsen Grå vargarna.

Demokratifientliga Mehmet Kaplan är ansvarig för att religionskritik ska betraktas som ett hatbrott. Det är som om en nazist skulle ha drivit igenom att nazismkritik ska betraktas som ett hatbrott.

Mohammad Fazlhashemi var i åratal en enormt flitig debattör, hans två käpphästar var ”islamofobi” och flickors/kvinnors beslöjning. Se exempelvis den här artikeln 16 mars 2006, ”Sjalförbud i skolan kan vara diskriminering”, om en skola som hade klädkod, elever och föräldrar hade kommit överens med skolan om att inga huvudbonader skulle bäras inomhus, där Fazlhashemi avsåg att anmäla skolan till DO för att den inte behandlade alla elever lika. Han krävde undantag för en sjuårig beslöjad flicka. Fazlhashemis demokratifientliga insats uppskattades så mycket att han i flera år fick uppdraget att sitta i DO:s Råd.

Se också den här artikeln 17 juni 2007, ”Hets mot muslimska kvinnor” där kritiker av kvinnors beslöjning kallas ”mörkerkrafter”, ”rasister”, ”islamofober”. Notera också det försåtliga i att sätta likhetstecken mellan ”muslimska kvinnor” och beslöjning. Det hade varit ärligare att markera att artikeln enbart handlar om beslöjade kvinnor. Medförfattare till artikeln är kulturskribenten Mohamed Omar (Eddie Råbock), som lämnat islam och som har omfattande kunskap om islamiska miljöer i Sverige.

I en artikel på SVT Opinion 13 december 2010 vrider Fazlhashemi Taimour Abdulwahabs terrorattentat i Stockholm 11 december 2010 bort från terrorhandlingen och hittar på att svenskar skuldbelägger ”alla muslimer”. Han utgjuter sin ilska över ”islamofobiska”, ”främlingsfientliga” svenskar som ”fiskar i grumligt vatten”. Det är hans debatteknik, att anklaga svenskar. Att han kräver att väst ska genomgå en mentalitetsförändring kan man läsa om i hans bok Vems islam. De kontrastrika muslimerna (2008). Vi ser nu under påsken 2022 hur invånare med icke-västerländsk bakgrund agerar mot polisen. I boken skriver Fazlhashemi sida upp och sida ner om ”islamofobi”. Hux flux förvandlades denna idéhistoriker i Umeå till professor i islamisk teologi vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Denna ultrareaktionära man är SR:s och SVT:s val framför alla andra så fort islam är på tapeten. Jag skriver om honom i bland annat det här blogginlägget 12 februari 2017, scrolla ner till rubriken ”Könsapartheidmissionären Mohammad Fazlhashemi”.

Fazlhashemi har konsekvent marknadsfört sig som akademiker. Han har inte en kritisk distans till islam. Han är för insyltad personligen och agerar mer som missionär än som kritisk forskare. Han har helt missat de franska upplysningsfilosofernas kritik av uppenbarelsereligioner och hur deras kritik har präglat västvärlden, exempelvis Voltaires kommentar: ”. . . inser inte att alla slags religioner måste var skilda från alla slags regimer; att religion lika lite som matlagning ska vara en statlig angelägenhet . . . och så länge som lagen åtlyds ska magen och samvetet var helt och hållet fria”.

Voltaire (d. 1778) trodde på Gud, att Gud skapade världen, han trodde på det som i dag kallas intelligent design och som den brittiske evolutionsbiologen Richard Dawkins i boken Illusionen om Gud med vetenskapliga belägg gör slarvsylta av. Voltaire uppskattade inte ateister. Han hånade skoningslöst Bibeln, prästerskapet och religionsstiftare, det vill säga profeter. Han avskydde och bekämpade med hela sin mångsidiga begåvning och handlingskraft religiös fanatism.

I sitt Företal till John L. Espositos bok Islam den raka vägen, som gavs ut av Studentlitteratur 2011, skriver Fazlhashemi om en ”islamofobisk tanketradition”, som om kristendomen aldrig hade kritiserats sönder och samman, och lovordar Turkiet utan att nämna att landet styrs av ett parti med nära koppling till Muslimska brödraskapet. ”I dag har ett flertal muslimska länder tagit steget mot demokratiska styrelseformer. Utvecklingen i Turkiet, som sedan 2002 styrs av ett islamiskt parti, eller utvecklingen i världens största muslimska land Indonesien, som sedan ett decennium tillbaka har infört en demokratisk styrelseform, har motbevisat alla påståenden om att införandet av demokrati är omöjligt i muslimska länder” (s. 11).

Införandet av demokrati är omöjligt i alla länder styrda av religiösa urkunder.

Folkpartiets integrationsminister Erik Ullenhag (2010–2014), Stockholmsliberalernas favorit i partiledarvalet 2019, var Fazlhashemis knähund. Efter Abdulwahabs terrorattentat bjöd Ullenhag in Muslimska brödraskapets aktivister till dialogsamtal om ”islamofobi”! och satsade miljoner och åter miljoner skattekronor på att bekämpa ”islamofobi”, inte på att försvara det demokratiska styrelseskicket. I det här blogginlägget 18 augusti 2018 strimlar jag hans fullkomligt groteska motioner 2003/04:Kr 281 och 2004/05: Kr 261 där han sätter likhetstecken mellan antisemitism och ”islamofobi”. Han likställer etnicitet med religion!

Den här trion, professor Göran Larsson, Göteborgs universitet, professor Mattias Gardell, Uppsala universitet, och Masoud Kamali, utköpt från Mittenuniversitetet,

går i Turkiets president Recep Tayyip Erdogans ledband och skriver rapporter om ”islamofobin” i Sverige för den turkiska regimtrogna tankesmedjan SETA. De tre professorernas exempel på ”islamofobi” har inget med vetenskap att göra.

Den 19 mars 2016 skrev jag det här blogginlägget, Politisk islam, Segerstedtinstitutet och västfientliga postkolonialister, om Göran Larssons vägran att skilja på islam som totalitär politisk ideologi och som andlig utövning. I det här blogginlägget 27 december 2016 skriver jag om Göran Larssons rapport om Sverige i Turkiets European Islamophobia Report 2015.

Mattias Gardell skrev rapporten 2017. År 2010 gav han ut boken Islamofobi som inte heller den har med vetenskap att göra. Gardell tar i boken heder och ära av seriösa människor som värnar om demokratin och som belyser farorna med en totalitär politisk tolkning av islam. Det är en skamlös bok. Lika skamlös är han när han i boken Bin Ladin i våra hjärtan. Globaliseringen och framväxten av politisk islam (2005) påstår att Muslimska brödraskapet kan likställas med kristdemokratiska partier i Europa. Han är en av Muslimska brödraskapets främsta försvarare i Sverige och har i åratal slagit ner stenhårt på kritiker av rörelsen. Hans försåtliga metod: att använda kollektivordet ”muslimer” när han avser islamister, det vill säga motståndare till den västerländska demokratin.

Masoud Kamali skrev Turkiets rapport 2020. Kamali listar organisationer som enligt honom bekämpar ”islamofobi”, bland andra Muslimska brödraskapets ungdomsorganisation Sveriges unga muslimer (SUM), som lagts ner efter det att de krävts på återbetalning av bidrag de beviljats eftersom deras verksamhet strider mot demokratins principer, Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd, Muslimska mänskliga rättighetskommittén (MMRK), där de fyra medlemmarna Kitimbwa Sabuni, Fatima Doubakil, Maimuna Abdullahi och Rashid Musa alla är kopplade till Muslimska brödraskapet samt Nyans Muslim, där antidemokraten Amanj Aziz är verksam och som samarbetade med Göran Larsson när det gällde att i SETA-rapporten lista ”islamofobi” i Sverige. Amanj Aziz är fena på att tillskansa sig skattemedel för sin demokratifientliga verksamhet under förespegling att det handlar om ”kampen mot islamofobi”.

Alla tre rapporterna om ”islamofobi” i Sverige är sanslösa hopkok av godtyckliga belägg för ”islamofobi”.

Magdalena Andersson: Du har själv kunnat följa hur Turkiets president har förvandlat det sekulära Turkiet till en religiös och alltmer totalitär stat. Min bok Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige inleder jag med hur tankesmedjan SETA med European Islamophobia Report strävar efter att påverka europeiska politiker till att islamisera Europa. Inte att förvåna är det kvinnors beslöjning som är en centralfråga. För det är beslöjningen som signalerar hur långt ett land har islamiserats. Därför är beslöjningen politisk och ska likställas med nazisternas hakkors.

Voltaires kommentar om åtskillnaden mellan stat och religion finns i brev till Bertrand, 19 mars 1765, i Voltaire’s Correspondence, red. T. Besterman (Genève, 1953–65), Vol. 57, s. 213–14, citatet hämtat ur Lester G. Crocker, Rousseau’s Social contract. An interpretive essay (1968, s. 101).

Jean-Jacques Rousseau (d. 1778) var samtida med Voltaire. Även Rousseau kritiserade uppenbarelsereligioner, men till skillnad från Voltaire förkastade han förnuftet och baserade sina verk på känslan. Rousseaus skrift Om samhällsfördraget eller Statsrättens grunder (1762) och Emile eller Om uppfostran (1762) har påverkat ledare för totalitära regimer ända in i våra dagar. Det sägs att den enda bok Fidel Castro hade i fickan under gerillastriden mot Fulgencio Batistas diktatur på Kuba var Om samhällsfördraget, som är en tunn bok. Boken Emile eller Om uppfostran är desto tjockare. Båda böckerna hänger ihop. Boken om Emile är en handbok i hur man med list skapar den nya människan som blint lyder uppfostraren och samtidigt tror att hon, som i boken är en han, agerar utifrån sin fria vilja.

Rousseau var influerad av den antika stadsstaten Sparta, där befolkningens liv från vaggan till graven var detaljstyrd, männen fostrades till krigare, kvinnorna till att föda krigare. Staten var allt, individen ingenting. Det går en röd tråd från Rousseaus samhällsfördrag och uppfostrarbok, eller hjärntvättsbok, till kommunismen, till Mussolinis fascism, Hitlers nazism, Muslimska brödraskapets ideologi och alla salafistpredikanter som utbildats på det islamiska universitetet i Medina, Saudiarabien, och som fullkomligt svämmar över på internet med sin ”uppfostran” som syftar till att skapa ”den autentiska muslimen”. Den ”autentiska kvinnliga muslimen” bär naturligtvis hijab, som hon, förstås, har valt frivilligt, hjärntvättad som hon är. Den gemensamma nämnaren för dessa totalitära ideologier är hatet mot den västerländska demokratin.

Magdalena Andersson: Din partikollega Mona Sahlin avpolletterade vintern 2003 den sittande integrationspolitiska maktutredningen och utnämnde den fanatiska västhataren, sociologen Masoud Kamali, till integrationspolitisk utredare med parhästen den lika fanatiska västhataren ekonomhistorikern Paulina de los Reyes. Sedan dess har allting gått åt helvete med integrationen.

Medarbetare i Kamalis utredning var Irene Molina, Diana Mulinari och Adrián Groglopo, utredningssekreterare, vilket han beskriver i Vardagens antirasism (s. 20), liksom han också beskriver ArA:s hudfärgsrasism och hur den ”vita huden” ska förjagas från universiteten.

 

Utgångspunkten är att Sverige är lika rasistiskt som Sydafrika under apartheidtiden och USA under rasåtskillnadslagarnas tid. Sverige är år efter år enligt World Values Survey ett av världens mest toleranta länder. Men dessa demokratihatare påstår att Sverige är genomsyrat av ”strukturell rasism”. Deras utredning är inget vetenskapligt verk. De är kommunistiska testuggare. De utgå från utländska marxist-leninistiska forskares teser, applicerar dem på Sverige och letar efter ”belägg” som bevisar tesernas validitet. ”Strukturell rasism” i Sverige är ett hjärnspöke, som fått förödande konsekvenser, vilket påskupploppen 2022 visar och som jag strax vidareutvecklar. Men först några ord om Antonio Gramsci (d. 1937).

Italienska kommunistpartiets ledare Antonio Gramsci är en av ArA:s, liksom den akademiska extremvänsterns, auktoriteter. Gramsci var för våld, han sa att kommunismen aldrig kan segra utan inbördeskrig. Han var sjuklig från födseln, hade bräcklig hälsa och var en skrivande man. Han råkade befinna sig i Moskva hos massmördaren Lenin 1922 när Italiens kung Viktor Emanuel III i oktober utsåg Mussolini till premiärminister. Mussolini inledde snabbt utrensningen av landets kommunister. Gramsci häktades i sin frånvaro. Av partiet beordrades Gramsci 1923 att följa händelseutvecklingen i Italien från Wien dit han från Moskva begav sig. Lenin ansåg att det samhällsomstörtande arbetet skulle ske även i parlamentet. År 1924 utsågs Gramsci i ett valdistrikt till kandidat till parlamentet i det kommande valet. Som parlamentsledamot hade han immunitet och kunde återvända till Italien. Mussolini upphävde parlamentsledamöternas immunitet och lät fängsla kommunisterna, inklusive Gramsci. Gramsci skrev och skrev och skrev i fängelset. Han dog kort tid efter det att han hade frigivits. Gramsci är av ”intelligentian” placerad på piedestal. Italien hade inte varit en demokrati om Gramsci i stället för Mussolini hade varit landets ledare. Gramsci var Lenins adept.

I Italien slogs kommunister och fascister, i Tyskland slogs kommunister och nazister. Båda länderna stod på randen till inbördeskrig. I Sverige har ArA:s kommunister gjort gemensam sak med fascistiska Muslimska brödraskapet. De har samma hatobjekt: den västerländska demokratin. ArA-aktivisterna från Sydamerika strävar efter att imitera Fidel Castros och Che Guevaras revolution på Kuba. De ser sig som den intellektuella förtruppen som å alla invandrares vägnar störtar den svenska demokratin.

När Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) vägrade bevilja SUM bidrag skred ArA till försvar av SUM 28 december 2016 och påstod att MUCF använde sig av ”islamofobiska argument”.

När Segerstedtinstitutet bildades 2015 blev ArA-aktivisterna sura och skrev brev till regeringen 10 juni 2015 att de var landets specialister på rasism. Som genom ett trollslag tilldelades dessa västhatare år 2016 miljontals skattekronor av Vetenskapsrådet där professorn i statsvetenskap Ulf Bjereld var ordförande för Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap. Bjereld var samtidigt ordförande för Socialdemokraternas sidoorganisation Tro och Solidaritet och kompis med Mattias Gardell i Ship to Gaza-projektet. Och vips grundades Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet, tack vare Ulf Bjerelds generositet, med Mattias Gardell och Irene Molina som forskningsledare, och Diana Mulinari och Edda Manga som forskare, vilket jag skriver om i min bok om Muslimska brödraskapet och bland annat i det här blogginlägget 6 november 2016 och det här blogginlägget 1 september 2018 där jag begär att få veta vilka politiker Mattias Gardell åt lunch med för att få CEMFOR.

Magdalena Andersson: Du var finansminister och ansvarig för att skattemedel avsattes till dessa västfientliga aktivister.

År 2000 redovisade regeringen (Lena Hjelm-Wallén och Mona Sahlin) En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering (Skr. 2000/01:59).

I Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, som kulturminister Alice Bah Kuhnke, inrikesminister Anders Ygeman och justitieminister Morgan Johansson presenterade 2017 har ”islamofobi” kommit med. Alice Bah Kuhnke hade ett mycket nära samarbete med Muslimska brödraskapets andra generation aktivister, skolade i hudfärgsrasism av ArA, och bjöd in dem till sakråd om ”islamofobi”.

Nationella planen mot rasism är ett hopkok av Muslimska brödraskapets och ArA:s anklagelser om ”strukturell rasism”, ”strukturell diskriminering”, ”islamofobi”. År efter år efter år, i rapport efter rapport efter rapport, i projekt efter projekt efter projekt får landets invandrare veta vilka offer för svenskarnas rasism de är, hur genomsyrat av ”strukturell rasism” Sverige är. År efter år efter år. Utan att få veta att upphovet till dessa anklagelser är aktivister som ursinnigt hatar den västerländska demokratin, hatar Sverige och vill se Sverige braka samman.

Gratistidningen Mitt i 5 mars – 11 mars 2022 citerar i en intervju ungdomar om vad de vill förändra. En ungdom på 19 år säger att hon vill ”Få bort den systematiska rasismen så att alla människor behandlas lika”. en ungdom på 18 år vill förändra ”Den systematiska rasismen i skolan och vården.”

Magdalena Andersson: Var kommer ungdomarnas tal om ”systematisk rasism” ifrån tror du? I påsk har vi sett resultatet av alla skattemiljoner som satsats på planen mot rasism, svartmålningen av svenskar och behandlingen av invandrare som en homogen grupp utsatt för rasism. Matas invandrare i åratal med att Sverige är genomsyrat av ”strukturell rasism” tror de på det. Och går till aktion.

Det finns inget mer kontraproduktivt för den sociala sammanhållningen än nationella planen mot rasism.

År 2017 gav regeringen Myndigheten för stöd till trossamfund i uppdrag att göra en satsning mot islamofobi. Myndigheten gav i sin tur extremistiska Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd i uppdrag att utföra projektet! Kritik riktades mot urvalet av Ibn Rushd, vilket myndigheten besvarade med att kalla religionskritik för rasism!

Religionsfrihet är inte samma sak som att religiösa verksamheter ska vara skattefinansierade. Lägg ner myndigheten med omedelbar verkan om du verkligen vill försvara den västerländska demokratin. Lägg ner CEMFOR, som jag kallar Rasbiologiska institutet 2.0.

Magdalena Andersson: Du är grundlurad, grundlurad av Mattias Gardell, Ulf Bjereld och Peter Weiderud, tidigare ordförande för Socialdemokraternas religiösa sidoorganisation, av Jan Hjärpe och hans utformning sedan mitten av 1980-talet av universitetens islamutbildning som syftar till att försvara islam, inte granska källkritiskt, av Mona Sahlin, av Muslimska brödraskapets aktivister, av ArA-aktivisterna, av Myndigheten för stöd till trossamfund, av SVT som inte tar sitt demokratiuppdrag på allvar och visar de utländska dokumentärer om Muslimska brödraskapet som faktiskt finns, som över huvud taget inte låtsas om att en politisk tolkning av islam är samhällsomstörtande.

Låt påskupploppen 2022 bli en väckarklocka. Beställ omfattande utredningar om hatet mot den västerländska demokratin, hatet mot Sverige, föraktet för den svenska jämställdheten, föraktet för polisen hos invandrare. Byt spår! Skrota nationella planen mot rasism. Lägg miljonerna på att skapa social samanhållning, en vi-känsla hos befolkningen, på utbildning i det demokratiska styrelseskicket och vad det innebär att vara medborgare i Sverige.

18 april 2022

Mona Lagerström fil dr

Är farbror Jan Guillou avundsjuk? Är han sur över att han inte står i centrum nu för tiden? Att han har blivit akterseglad av en flera decennier yngre kvinna som levererar viktig information om demokratifientliga aktörer inom och utanför Sverige? Sofie Löwenmark heter hon, klassad som fanatiker av farbror Guillou, den allvetande

Journalisten och författaren Jan Guillou skriver regelbundet kolumner i Aftonbladet som jag aldrig läser, men just den här kolumnen, ”Kampgruppen uppträder som fullfjädrade fanatiker”, blev jag tipsad om, eftersom jag på min blogg i åratal skrivit om systemhotande islamister och har ett hum om vad Sofie Löwenmark och Stiftelsen Doku.nu skriver om.

Farbror Guillou undrar hur Sofie Löwenmark kunde veta allt i förväg om den nu timade påverkansoperationen mot socialtjänsten. Om farbror Guillous egna kunskaper behöver man inte ställa några frågor. Det är ju allom bekant att de guillouska generna är laddade med kunskap, att kunskapen är medfödd hos Jan Guillou, att kunskapen om precis allt mellan himmel och jord så att säga bara finns där. Vem minns inte med vilken självsäkerhet farbror Guillou i SVT förklarade att pappans två skott i huvudet på Fadime Sahindal inte alls var ett hedersmord.

Och vem minns inte med vilken självsäkerhet farbror Guillou i den här krönikan skriver om hala badkar och gängvåldet: ”För den svenska allmänheten utgör således hala badkar en betydligt större fara  än beväpnade tonårsligor ute för att skjuta varandra.”

De guillouska generna är programmerade att se världen ur ett höger-vänster-perspektiv. Allt som avviker från de guillouska generna är höger. Punkt.

Det är den här artikeln av Sofie Löwenemark i Expressen 4 februari 2022, ”Radikala islamister hetsar mot socialtjänsten”, som fått de guillouska generna att gå på högvarv och döma ut Stiftelsen Doku som ”en hybrid mellan privatiserad underrättelsetjänst och kampgrupp mot den islamistiska faran. Medlemmarna i gruppen är få, men däribland några mediekända debattörer inom ultrahögern (ej att förväxla med nazism eller SD)”. Källor är som vanligt onödiga när de guillouska generna är i farten.

Motsatsen till de guillouska generna är kunskapsbaserad information. Den står Stiftelsen Doku.nu för. Liksom Henrik Höjer som i en artikel i Kvartal, baserad på inhämtad kunskap från säker källa, skriver att 1 person dog av en badkarsrelaterad händelse under 2021 och 124 av dödligt våld.

Även Christer El-Mochantaf ger i den här artikeln i Expressen 13 februari, ”Lögnerna har större spridning än vi tror”, exempel på massiv kunskapsbaserad information.

Det är en smaksak vilket man föredrar: de guillouska höger-vänster-programmerade generna eller kunskapsbaserad information.

För skyddet av den svenska demokratin är det enbart kunskapsbaserad information som kan komma i fråga. Det inser vilken normalbegåvad person som helst.

14 februari 2022

Mona Lagerström fil dr

 

SR, SVT och alla ni papegojjournalister som oreflekterat sprider att Sveriges imamråd uppmanar imamer att ta avstånd från den pågående kampanjen mot socialtjänsten utan att kolla upp vilka som står bakom Sveriges imamråd och vem Mahmoud Khalfi är, läs det här. Svar: islamofascistiska Muslimska brödraskapet. Muslimska brödraskapets lära är starkt influerad av Mussolinis fascism och Hitlers nazism

Vilken pinsam skara journalister Sverige har. Här är SR:s, SVT:s och Expressens papegojor, för att bara nämna några. Det är bara att kontrollera vilken adress Sveriges imamråd och Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS) har så ser man att adressen är Stockholms stora moské på Södermalm. Och den moskén är Muslimska brödraskapets högkvarter i Sverige.

I det föregående blogginlägget om Omar Mustafa visar jag hur Muslimska brödraskapet var med om att starta kampanjen mot socialtjänsten. Och nu går MB ut och låtsas att de inget har med kampanjen att göra. Vilket hyckleri.

I det här blogginlägget 18 mars 2021 skriver jag om hur Dagens Nyheter gör massiv reklam för Muslimska brödraskapet och förklarar att Stockholms stora moské är MB:s huvudsäte.

I det här blogginlägget 1 februari 2021 listar jag gruppen islamofascister som styr MB i Sverige, med foto, och kopplingen till Mussolini och Hitler. Praktiskt taget alla mina blogginlägg sedan 2016 handlar om MB. Jag har skrivit en jättetjock bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett ut rapporter om Muslimska brödraskapets svenska gren. Islamforskaren Sameh Egyptson har gett ut böckerna Erövringen. Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige och Bosättningen. Muslimska brödraskapets organisation och vision i Sverige.

Till ingen nytta.

Muslimska brödraskapet är en liten ultrareaktionär och ultrademokratifientlig politisk sekt som ger sig ut för att vara talesperson för alla islambekännare i Sverige. Nu går journalisterna dem till mötes.

Det är skrämmande, för att utrycka det milt.

11 februari 2022

Mona Lagerström fil dr

Redan 2010 spred Muslimska brödraskapets Omar Mustafa rykten om att socialsekreterare utifrån ”muslimfientliga motiv” omhändertog islambekännares barn och placerade dem hos ”pingstfamiljer” i syfte att ”omvända” barnen

Omar Mustafa är ett exempel på den ökända hästen från Troja. Hela hans verksamhet går ut på att underminera det demokratiska styrelseskicket. Han är otroligt skicklig på att nätverka. Han har hela sitt vuxna liv cirkulerat runt på ledande poster inom vartenda ett av alla de föreningar och organisationer som Muslimska brödraskapets svenska gren har etablerat, och därmed varit skattefinansierad. Man väljer inte själv att bli medlem i MB, man handplockas av erfarna medlemmar och drillas som en soldat. Omar Mustafa har en hög grad inom MB:s svenska gren.

Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) är huvudorganisationen. Omar Mustafa efterträdde Abdirizak Waberi som IFiS ordförande när Waberi 2010 röstades in som riksdagsledamot för Moderaterna. I många år var Omar Mustafa förbundsrektor för studieförbundet Ibn Rushd.

När Mona Sahlin var Socialdemokraternas ordförande gav partiets religiösa sidoorganisation, som nu heter Tro och Solidaritet, inför valet 2010 ut en bilaga till tidningen Broderskap med namnet Islam & Politik, daterad 16 mars 2010.

I bilagan Islam & Politik skriver Omar Mustafa denna artikel:

Nyligen lyckades han få 12,5 miljoner kronor av Allmänna arvsfonden tillsammans med Lena Posner Körösi och Salahuddin Barakat, Islamakademin Malmö,

vilket jag skriver om i det här blogginlägget 16 augusti 2021 där jag frågar vad Lena Posner Körösi, utsedd av regeringen till demokratiambassadör, håller på med. Miljonerna är till för att motverka antisemitism och ”islamofobi”. Omar Mustafa har i åratal mjölkat svenska staten på miljontals kronor i kampen mot ”islamofobi”. Samtidigt har han i egenskap av IFiS ordförande och Ibn Rushds rektor år efter år bjudit in talare med en extremt judefientlig retorik. Muslimska brödraskapets ideologi är extremt judefientlig. Det är ”bröder” han har bjudit in, väl medveten om deras retorik.

Helena Benaouda Hummasten på bilden har likt Omar Mustafa cirkulerat runt i ledande positioner i vartenda ett av MB:s svenska företag och representerar även hon den ökända hästen från Troja. Samtidigt som Omar Mustafa var Ibn Rushds rektor var Benaouda Hummasten förbundsstyrelseordförande. Lena Posner Körösi har, som jag skriver i det tidigare inlägget, i egenskap av ordförande för Judiska centralrådet i Sverige 1999–2015, via Trossamfundsrådet samarbetat med Helena Benaouda Hummasten, vilket man kan se här.

Omar Mustafa bör ställas till svars för svartmålningen av socialtjänsten och anklagelserna om ”muslimfientliga” omhändertaganden av barn.

3 februari 2022

Mona Lagerström fil dr

Första februari, internationella hijabdagen – eller nej till internationella hijabdagen?

Välj själv. Här är några bilder. Se mitt inlägg 1 februari förra året om shariadoket, den korrekta benämningen på plagget som ju signalerar att sharia, Allahs lagverk, står över lagar stiftade av människan. Plagget signalerar också att en man äger bärarens sexualitet, att avfällingar från islam förtjänar döden, att homosexuella förtjänar döden, att judar är apors och svins avkomma.

Femen-demonstration mot America Vera Zavalas Hijabkonferens 6 mars 2016 på Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Till vänster syns hijabisten Fatima Doubakil.

Nora Abdou, Hylte, se det här blogginlägget.

Elevassistent Abshir Mohamed Abdi, Hylte, se det här blogginlägget.

Gudrun Schyman

Leila Ali Elmi, riksdagsledamot (MP)

Veronica Palm (S)

Bilan Osman, Expo

1 februari 2022

Mona Lagerström fil dr

Hallandsposten förtalar min blogg, än en gång

Det är det här blogginlägget från 20 april 2021 riktat till SVT:s VD Hanna Stjärne som Hallandsposten utnyttjat för att få en moderat politiker utesluten och som tidningen fortsätter att använda i sitt drev mot den numera före detta moderata politikern.

Jag har skrivit flera inlägg om att det inte går att föra ett vuxet samtal om islam i Hylte och att de två somaliska männen i Hylte som namnges på min blogg visat på Facebook att de är anhängare av Saudiarabiens extremt demokratifientliga tolkning av islam. Hallandsposten valde att utmåla de två somaliska männen som offer för ”hat mot muslimer” i stället för att värna om demokratin och kvinnors/flickors rättigheter.

Lennart Hildingsson skrev 28 april 2021 den här artikeln ”Ledande hyltepolitiker sprider uppgift om skolanställd: ’Han kan döda barn’”. Så här skriver Hildingsson om min blogg: ”En opinionsbildare på Internet som heter Mona Lagerström har ägnat stort utrymme på sin blogg till inlägg som rör Hylte. ’Purdabloggen’, som den heter, var för övrigt källa till facebookstormen kring S-och Hyltepolitikern Mustafe Ahmed, som ledde till dennes avhopp helt nyligen.”

Fakta är att Mustafe Ahmed redan hade hoppat av när jag fick kunskap om honom. Därefter citerar Hildingsson ur min blogg det jag skriver om barnskötaren Abshir Mohamed Abdi, se text nedan och tillägger ”Abshir Mohamed Abdi jobbar inte längre som barnskötare utan arbetar sedan ett par år tillbaka som lärarassistent på Kråkbergsskolan i Hyltebruk. Han var på sitt jobb då han blev uppringd av en bekant som berättade att bilderna av på hans barn, med påståendet att han skulle kunna döda dem, låg på Diskus Hyltes facebooksida.”

Sedan gav sig ledarskribenten Mattias Karlsson in i debatten och skriver att hatet mot muslimer måste bekämpas, vilket jag skriver om i det här blogginlägget 30 april 2021.

Nu är det journalisten Isabel Bark som i Hallandsposten 27 januari 2022 än en gång tar upp mitt blogginlägg då hon intervjuar professor Mårten Schultz, ”Forskare om näthatet i Diskus Hylte: ’Det kan vara förtal’”.

Isabel Bark skriver: ”I Diskus Hylte fanns ett inlägg våren 2021 där en moderatpolitiker delade ett inlägg där det påstods att en kommunanställd elevassistent var kapabel att döda sina egna barn, trots att det saknades saklig grund för påståendet.”

Det är alltså jag som sägs påstå detta.

Isabel Bark skriver vidare: ”Hade det varit någon skillnad om moderatpolitikern (som senare avgick) hade skrivit inlägget själv istället för att dela någon annans inlägg?
– Det kan vara förtal även när man sprider nedsättande uppgifter om någon. Man behöver inte vara den som först kommer med uppgifterna. Det finns ett antal domar från senare tid som handlar om folk som har tryckt på dela-knappen. Man kan dömas för förtal även om uppgiften är sann, till exempel om man delar brottmålsdomar på Facebook. Så delningar ska man vara försiktig med, menar Mårten Schultz.”

I mitt mycket mycket långa blogginlägg riktat till Hanna Stjärne och som Hallandsposten alltså utnyttjar för att svartmåla en före detta moderat politiker i Hylte står det:

I slutet av inlägget skriver jag om den socialdemokratiska politikern Mustafe Ahmed i Hylte och hur hans kvinnofientliga citat på Facebook ur en saudiarabisk variant av Koranen och hans uppfattning att ”otrogna” ska brinna i helvetet orsakade en storm på Facebook som fick honom att med omedelbar verkan lämna alla sina politiska uppdrag. [. . .]

Men till Sverige har de senaste decennierna flyttat människor med seder och traditioner som påminner om 1734 års lag, seder och traditioner som anses vara Guds lag och finns nedtecknade i Koranen, där helvetet intar en central plats. Ett alldeles färskt exempel är den före detta socialdemokratiska lokalpolitikern, tillika SSU:s ordförande i Hylte kommun på gränsen till Halland och Småland, Mustafe Ahmed,

26 år, från Somalia, svensk medborgare, som efter hård kritik på Facebook i dagarna avgick från sina uppdrag. På sociala medier har han spridit att ”otrogna” ska brinna i helvetet, vilket det ju i och för sig står sida upp och sida ner om i Koranen men inte är särskilt artigt mot den befolkning som välkomnat honom. Och också märklig att en politiker som säger sig vilja arbeta med integration uttrycker sig på det nedlåtande viset om människor som inte delar hans tro.

Han har även kritiserats av lokalbor för att på sociala medier sprida kvinnofientliga åsikter, bland annat har han lagt ut en vers ur Koranen med arabisk och engelsk översättning där kvinnor uppmanas att täcka sig helt och bara visa ögonen, notera texten inom parenteserna, som är tillägg:

O Prophet! Tell your wifes and daughters and the women of the believers to draw their cloaks (veils) all over their bodies (i.e. screen themselves completely except the eyes or one eye to see the way). That will be better that they should be known (as free respectable women) so as not to be annoyed. And Allah is Ever Oft Forgiving, Most Merciful

Till en kvinnlig lokalbo som kritiserat Mustafe Ahmed svarar han: ”Jag har rätt att säga så för att det står i Koranen som jag tror. Hitta något annat harpa.” [. . .]

Att en saudisk förvanskning av Koranen sprids i Sverige är oerhört allvarligt med tanke på den omfattande judefientligheten i södra Sverige. Det är också uppseendeväckande att Mustafe Ahmed kunde bli vald till SSU:s ordförande och invald i kommunfullmäktige i Hylte utan att partiet försäkrat sig om att han respekterar svensk lag, svensk jämställdhet, kort sagt respekterar det demokratiska styrelseskicket.

Inte bara statsministern besökte Hylte när SSU kritiserades för att ha valt en styrelse med utomeuropeiska ledamöter, även Mikael Damberg, som sommaren 2018 fortfarande var

näringsminister, besökte Hylte för att ge sitt stöd till Mustafe Ahmed och SSU. Det är uppenbart att ministern inte höll ett brandtal om att ”alla de krafter som vill utmana vår demokrati, som vill begränsa vår yttrandefrihet, utmana vår jämställdhet, men också vårt sätt att leva måste bekämpas”.

Hanna Stjärne: Det är därför det är så viktigt att SVT inrättar en Islambyrån som för ett vuxet samtal om islam. Om vår grundlagsskyddade religionsfrihet. Om helvetesläran. Om påbud som strider mot det demokratiska styrelseskicket. Om att det inte står någonstans i Koranen att flickor och kvinnor ska täcka håret. Inte någonstans! Att kvinnor bär sjal har varit en kulturell sedvänja i olika delar av världen inom alla religioner. I dag är hijab Muslimska brödraskapets uniformspersedel, tecknet på hur långt islamiseringen av ett land har kommit.

Både islamforskaren Elham Manea och Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz poängterar hur viktigt det är med kunskap om den västfientliga kontext, det gift, som i slutändan kan leda till terrorbrott. Politikern Mustafe Ahmed sprider på Facebook att ”otrogna” ska brinna i helvetet. Att kvinnor ska vara heltäckta för att det står i Koranen. Han följer Koranen bokstavligt. Därför är Hylte ett utmärkt exempel att inleda Islambyrån med. Vilken islamtolkning tillhör imamen i Hylte? Hur många saudiska versioner av Koraner cirkulerar i Hylte? Hur ser klansystemet ut i Hylte? Här är bilder som barnskötaren i Hylte, Abshir Mohamed Abdi, har lagt ut på Facebook, en barnskötare i Sverige:

Den lille pojken kan på det stora hela själv forma sitt liv, utom att ha en homosexuell relation, då kan familjen vända honom ryggen, eller till och med döda honom. För flickornas del räcker det med att de vill ta av sig hijaben för gott för att familjen ska vända dem ryggen. De riskerar att förlora hela sitt sociala liv, till och med mista livet. På grund av ett tygstycke. Avfall från islam straffas med döden.

Det är därför det är så viktigt att förbjuda hijab på flickor. Det var det Nyamko Sabuni föreslog för femton år sedan, 2006. Då ställde SVT sig till förfogande och lät Muslimska brödraskapet uttrycka sitt missnöje. Med god hjälp av Mattias Gardell.

Jag ger en generell beskrivning av skillnaden mellan bröders och systrars livsmöjligheter i en extrem islamisk miljö kopplad till hederskultur. Somalia är ett klansamhälle. Bara extremister klär småflickor i hijab. Det har jag skrivit mängder med blogginlägg om.

Jag uppmanar Hallandspostens ansvarige utgivare att till sina journalister skänka ett exemplar av nedanstående bok av forskarna Astrid Schlytter och Devin Rexvid om hederskultur, utgiven på Studentlitteratur 2016, och uppmanar journalisterna att särskilt slå upp s. 167:

“Ett annat viktigt mönster är att pojkar och unga män inte mördas av sin egen familj på grund av att de har en relation med en kvinna. De mördas av hennes familj. De kan av sin egen familj eventuellt utsättas för utfrysning och mobbning. Ett undantag är att pojkar och unga män kan mördas av den biologiska familjen om de har en HBTQ-läggning. Denna skillnad mellan en bror och en syster har bland annat att göra med att dotterns död inte stör familjens kontinuitet och inte innebär materiell förlust.”

27 januari 2022

Mona Lagerström fil dr

Historikern David Lindén uttrycker i Bulletin 25 januari sin förtjusning över Gudrun Schyman och skriver att hon är ”ofarlig”. Bara den som anser att hedersförtryck i Sverige är en bagatell kan kalla Schyman ofarlig

I den här artikeln ”Mera Gudrun, gudbevars!” fäller David Lindén följande tre omdömen om Gudrun Schyman:

”Hon är retoriskt fulländad och en fulländat harmlös populist.”
”Något av folkhemmets egen Silvio Berlusconi utan några skadliga konsekvenser.”
”Hon rör om i grytan och är samtidigt helt ofarlig.”

Verkligen?

Några dagar efter det att Fadime Sahindal mördades av sin far skrev Gudrun Schyman, då Vänsterpartiets ledare, 26 januari 2002 denna debattartikel i Dagens Nyheter, ”Gudrun Schyman utvecklar sitt omdebatterade kongresstal: ’Fadime offer för mäns förtryck’”. Artikeln kunde ha varit skriven innan Fadime mördades. Artikeln handlar inte om hedersförtryck utan om bristen på jämställdhet i Sverige, de låga kvinnolönerna, om maktrelationer mellan könen, om att kvinnor systematiskt är underordnade män. Begreppet könsmaktordning nämns fyra gånger. Ett begrepp jag aldrig lyckats få reda på varifrån det kommer.

Utan att ha kunskap om klankulturer och hedersförtryck, skriver Schyman kategoriskt: ”Fadime Sahindal, som mördades av sin far för att hon krävde att själv få makten över sitt eget liv, var inte ett offer för den kurdiska kulturen. Hon föll offer för en ordning där män förtrycker kvinnor. Den ordningen finns i alla nu existerande samhällen.”

Och den ordningen kan bara upprätthållas med hjälp av patriarkatets hängivna kvinnliga stöttepelare, dit det feministiska fiaskot Schyman räknas.

Gudrun Schyman fick 30 januari svar på tal av historikern Yvonne Hirdman:”Yvonne Hirdman kritiserar Schymans kålsuparteori: ’Hon sviker det Fadime stod för’”.

Om Sveriges politiker hade lyssnat på Yvonne Hirdman och landets övriga kvinno- och genushistoriker,

hade arbetet mot hedersförtryck sannolikt kommit betydligt längre. Men marxist-leninisten Paulina de los Reyes gick i taket redan 1997 och påstod att det var kulturrasism att forska om kulturella olikheter. Hon och några andra av testuggarna i det marxist-leninistiska akademiska nätverket Antirasistiska akademin (ArA) svarade Yvonne Hirdman 15 mars 2002 i Aftonbladet, ”Våldet mot kvinnor är problemet”. Dessa testuggare skaffade sig kontroll över Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, och därmed kontroll över politikerna.

Schyman lämnade Vänsterpartiet och bildade Feministiskt initiativ 2005. Med tanke på att David Lindén inte är ensam om att uppskatta Gudrun Schyman och med tanke på den enorma uppmärksamhet hon ständigt fick av landets journalister hade hon med Feministiskt initiativ kunnat göra skillnad för landets hedersutsatta barn, kvinnor och sexuella minoriteter. I partiets ledning fanns kvinnor med erfarenhet av hedersförtryck i Sverige, men Gudrun Schyman valde testuggarnas marxist-leninistiska teser och vände verkligheten ryggen.

Så här skrev Feministiskt initiativ om hedersförtryck i partiprogrammet tio år efter starten: ”Det är heller inte väsensskilt från annat förtryck där maktordningarna kön, sexualitet, släktskap och ålder samspelar och är centrala.” Vidare: ”Social exkludering och rasifiering är en del av problemet, men möjliga att motverka med rätt politik.” Hedersförtryck är med andra ord Sveriges fel. Vidare: ”Varken kultur eller könsförtryck räcker som enskilda förklaringar. Våld måste förstås i sitt sammanhang, i relation till makt kopplad till ekonomiska resurser och social position, rasifiering med mera.” Vidare: ”Vi ifrågasätter den svenskhet som baseras på ett vitt västerländskt kristet arv.” Man skriver om ”påstådda kulturella skillnader”.

Maria Hagberg med många års erfarenhet av arbete mot hedersförtryck både i Sverige och utomlands ingick i Feministiskt initiativs partistyrelse och förordade att partiet skulle arbeta mot hedersförtryck, men fick bakslag. I Expressen 25 januari 2018 skriver hon: ”Fi rasiststämplade min kamp mot hedersbrott”.

Schyman har marknadsfört sig som Feministen som talar å förtryckta kvinnors räkning, men sätter en gräns för sin aktivism. Att hennes aktivism inte gäller de mest utsatta flickorna/kvinnorna i Sverige demonstrerade hon i samband med att Uppdrag granskning 30 januari 2013 återvände till moskéerna man besökte i reportaget 16 maj om imamernas råd. UG hade bett Gudrun Schyman uttala sig, men hon avböjde. I stället uttalade sig en ung kvinna från Fi i Göteborg, Julia Bahner. Dagen efter programmet skrev Schyman och Bahner en artikel på SVT Opinion ”Uppdrag granskning gör kvinnoförtryck till fråga om islam”. UG pekar ensidigt ut en enskild religion, hävdar de.

Schyman och Bahner fick kritik av många som arbetar mot hedersförtryck, bland annat av Sara Mohammad och Virpi Hellmark från GAPF som skrev en artikel på Newsmill 2 februari 2013: ”Schymans försvar av islamister är ett hån mot alla kvinnors och mäns värdighet.” De skriver: ”Hur kan ett parti som framställer sig som ’feministiskt’ ställa sig på politisk islams sida mot utsatta invandrarkvinnor?” Vidare: ”Varför vill partiet inte sätta sig in i invandrarkvinnors problem?”

Även Leila Qaraee, ordförande för Kvinnors nätverk, kritiserade Schyman och Bahner 6 februari 2013 i artikeln på Newsmill ”Jag förväntar mig att Feministiskt initiativ också ser oss”.

I det föregående blogginlägget skriver jag om Gillo Pontecorvos spelfilm Slaget om Alger från 1966. Italienaren Pontecorvo tillhörde vänstern, ett tag var han medlem i kommunistpartiet. Jag avslutar inlägget med att kvinnan i filmen som jublar över Algeriets självständighet är barhuvad. Det är ingen tillfällighet.

Det slående med 1960-talets vänster och dagens vänster, dit Gudrun Schyman räknar sig, är att 60-talsvänstern inte lierade sig med någon religion. Tvärtom. På den tiden betraktades religion inom vänstern som opium för folket. I dag har vänstern krokat arm med islamisterna, vilket jag skrivit åtskilliga blogginlägg om. Och vilket Gudrun Schymans agerande och makt över Feministiskt initiativs partiprogram är ett bevis på.

Ofarlig?

26 januari 2022

Mona Lagerström fil dr

Hanna Stjärne, SVT:s VD. Du förnekar dig verkligen inte i dina ansträngningar att normalisera Muslimska brödraskapets uniformspersedel hijab då du låter Carina Bergfeldt på Fadimedagen intervjua Camilla Hamid, representant för en extrem och demokratifientlig tolkning av islam, i stället för att sända Marianne Spanners dokumentär om Fadime Sahindal med åtföljande partiledardebatt

Enligt Text tv intervjuar Carina Bergfeldt i kväll kokboksförfattaren Camilla Hamid, som via klädseln signalerar att hon är anhängare av en extrem tolkning av islam. Vilken tolkning hon representerar borde Text tv upplysa tittarna om.

Camilla Hamid utnämndes 2020 till Årets alumn av Södertörns högskola. Bild visar henne insvept i hijab. I motiveringen skriver juryn bland annat ”utan att göra avkall på sin integritet och bakgrund”. Skulle de skriva så om en kvinna insvept i en hakkorsflagga?

Camilla Hamid och hennes man arbetar båda på Cordoba International School. Enligt uppgifter på internet sponsras skolan av Saudiarabien. Skolan har varit föremål för Skolinspektionens granskning. Så här gör skolan reklam för sig:

Skolflickor ska inte via kläderna göra reklam för föräldrarnas politiska eller religiösa åsikter. Flickan i hijab gör reklam för en demokratifientlig tolkning av islam.

Hijab är ett politiskt plagg, inte ett religiöst plagg. Islam är en 1400 år gammal religion. Hijab har bara några decennier på nacken.

Jag har i åtskilliga blogginlägg riktade till Hanna Stjärne visat hur SVT är vidöppen för Muslimska brödraskapets påverkansoperationer. Jag har också i åtskilliga blogginlägg skrivit om Muslimska brödraskapets uniformspersedel hijab och att hijab ska likställas med nazisternas hakkors. Jag upprepar här vad jag skrev i föregående inlägg om vad hijab representerar:

Hijab signalerar sharia står över svensk lag.
Hijab signalerar att en man kontrollerar bärarens könsorgan.
Hijab signalerar heder och att männens heder ligger i kvinnans oskuld.
Hijab signalerar att judar är apors och svins avkomma (står i Koranen).

I det här blogginlägget för två månader sedan efterlyste jag Marianne Spanners dokumentär från 1998 om Fadime Sahindal med åtföljande partiledardebatt och skriver om hederskulturförnekarna.

I Nisti Stêrks i övrigt förnämliga reportage Arvet efter Fadime – om hedersproblematiken i Sverige finns två helt malplacerade personer, Mona Sahlin och Kurdo Baksi. Jag skriver i inlägget för två månader sedan om hur Kurdo Baksi frenetiskt utmålade dem som menade att kultur ligger bakom hedersmorden som kulturrasister, bland annat samlade han ihop några hederskulturförnekare i den här antologin

som han gav ut på sitt förlag tillsammans med Expo och vars slutsats blev att debatten om hedersmord var rasistisk, eftersom det är rasism att säga att hedersmord och kultur hör ihop. I antologin medverkar just två av de hederskulturförnekare som Mona Sahlin gav tio miljoner kronor till för att utreda integrationen och som levererade en samling marxistiska teser. Mona Sahlin bär ett tungt ansvar för den havererade integrationspolitiken.

I den här artikeln i Dagens Nyheter 20 september 2009 drömmer Kurdo Baksi om att kvinnliga poliser i Sverige år 2030 är beslöjade!

Två forskare som i många år forskat om hederskultur i Sverige är Astrid Schlytter och Devin Rexvid, men det är inte de som dränkts i forskningsanslag utan hederskulturförnekarna. Trots att de inte fick några forskningsanslag skrev de ändå denna viktiga bok om pojkars roll i hederskulturer.

Devin Rexvid intervjuades nyligen i nättidningen Bulletin, ”Hederskultur: ’Det politiskt korrekta är att säga att det inte finns någon koppling till religion’”. Devin Rexvid säger: ”Forskning visar att det finns koppling till de abrahamitiska religionerna. Alla tre glorifierar kvinnans oskuld”, det vill säga judendom, kristendom, islam.

Det land de ovan nämnda testuggande hederskulturförnekarna lutar sig mot när det gäller kvinnors beslöjning är Algeriet, och då närmare bestämt Algeriets självständighetskrig. I det här blogginlägget 20 juli 2019 skriver jag om Algeriet och kvinnors beslöjning. Scrolla en bra bit ner till rubriken ”Hijab som ”antikolonialt vapen” i Sverige à la befrielsekriget i Algeriet 1954–1962”. Där skriver jag bland annat:

Islamisten Amanj Aziz skriver på Nyansmuslim 30 november 2015 i inlägget ”Svenska kopplingar till den globala islamofobi-industrin”, ett inlägg som nu är borttaget: ”Under koloniseringen av Algeriet brukade den franska kolonialmakten arrangera offentliga tillställningar där man visade upp ’emanciperade muslimskor’ som tagit av sig slöjan. Till dessa tillställningar tvångsbussade man algerier från byarna för att uppvisa att muslimer minsann kunde civiliseras. Likt då har kolonialmakterna än idag en besatthet att framhäva och önska icke-vita som underkastar sig vit hegemoni.”

Som av en händelse visar nu SVT play Gillo Pontecorvos prisbelönta film från 1966 Slaget om Alger. Notera att inte en enda hijab syns i filmen. Däremot mängder med vita skynken och en liten vit tyglapp över kvinnors ansikten. Hijab var inte designad när Pontecorvo gjorde sin film. Notera också att de kvinnliga rebellerna som kämpar för ett Algeriet fritt från Frankrike inte är beslöjade, varken på de här affischerna

eller den här bilden från filmen som jag hämtat på internet.

Jag kan inte göra något klipp ur filmen, men spola fram till de allra sista bilderna då en folkmassa väller in över gatorna 1962 och en arabisk kvinna jublar.

Kvinnan är barhuvad! Barhuvad! Barhuvad!

21 januari 2022

Mona Lagerström fil dr