Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige Del 1 – Mattias Gardell, Omar Mustafa, Rashid Musa, Fatima Doubakil, Kitimbwa Sabuni, Maimuna Abdullahi, Mohammed Temsamani, Yasri Khan m.fl.

OBS. Detta inlägg handlar enbart om Muslimska brödraskapets politiska tolkning av islam och berör inte fromhetsislam.

Jag inleder med några ord om förtruppen i Sverige och ger sedan lite bakgrundsinformation om Muslimska brödraskapets chefsideolog Sayyid Qutb (d. 1966) innan jag redogör för vad Qutb säger om förtruppens betydelse. Jag avslutar med en fråga till finansminister Magdalena Andersson.

Förtruppen består av fanatiker. De är separatister, de är utomordentligt målmedvetna och drivs av den fjärde totalitära ideologin i Europa: islamofascismen.

Förtruppen i Sverige har dessutom lagt till hudfärgsrasism à la Malcolm X (d. 1965) i hatet mot den svenska demokratin.

Muslimska brödraskapet är en extremt judefientlig rörelse, vilket jag visat i tidigare inlägg. Hijab är muslimska brödraskapets uniformspersedel. Hijab signalerar en lika extrem judefientlighet som hakkorset.

Förtruppen bör stigmatiseras på exakt samma sätt som andra högerextremistiska sammanslutningar.

Man behöver inte ha svurit trohetsed till Muslimska brödraskapet för att vara aktivist i förtruppen. Det räcker med att dela Muslimska brödraskapets ideologi, att islam är ett allomfattande system som ska styra både privatlivet och det offentliga livet in i minsta detalj, att Muslimska brödraskapets tolkning av sharia är den högsta domaren, att slutmålet är en gudsstat.

Eftersom slutmålet är avlägset verkar förtruppen under tiden för att upprätta ett parallellsamhälle, ”det svenska muslimska civilsamhället”. Förtruppen arbetar för att samla alla islamtroende i Sverige i detta parallellsamhälle och styra individernas liv in i minsta detalj, med hjälp av svenska skattemedel.

Förtruppen representerar inte islams mångfacetterade trosfränder i Sverige. De representerar bara sina egna anhängare.

Förtruppen har i tre decennier bedrivit ett intensivt påverkansarbete för att hos politiker och myndigheter framställa sig som representanter för den ”sanna” islam, den ”moderata”, islam, den ”autentiska” islam. Det är förskönande omskrivningar för islamofascism.

Liksom ”folkbildningsarbete” är en förskönande omskrivning för dawa, att kalla till islam. Det vill säga missionsverksamhet.

Hassan al-Bannas femtio steg på vägen mot en islamisk stat i det föregående inlägget visar att förtruppen i Sverige har satt lögnen i system. Förtruppen är en politisk sammanslutning med ett politiskt mål.

Varje gång Helena Hummasten, tidigare Benaouda, som bär hijab, säger att de organisationer hon cirkulerar runt i inte har någon koppling till Muslimska brödraskapet säger hon samtidigt att professor Jonas Otterbecks avhandling Islam på svenska (2000) är lögn och att det hon då sa till honom i intervjuer är lögn.

Samma gäller för Omar Mustafa, som var 15 år när Jonas Otterbecks avhandling publicerades. Omar Mustafa ljuger när han besvarar kritiken mot att Alice Bah Kuhnkes Kulturdepartement gav Ibn Rushd 600 000 kronor för att motverka ”islamofobi”. Han använder förtruppens sedvanliga teknik när kritik riktas mot islamister, den förskönande omskrivningen muslimer. Varken han eller Ibn Rushd är muslimernas språkrör. De är förtruppens språkrör. Hela Omar Mustafas inlägg är en förskönande omskrivning av Ibn Rushds samhällsomstörtande verksamhet.

Att Ibn Rushd och de andra organisationer Omar Mustafa cirkulerat runt i ingår i Muslimska brödraskapets ideologiska nätverk är väl känt och väl belagt. Islamiska förbundet, vars ordförande han varit, är grundande medlem i Federation of Islamic organisations of Europe (FIOE). Det står i förbundets stadgar. Det står också i förbundsstadgarna: ”och följer dess allmänna riktlinjer”.

Forskaren Magnus Ranstorp skriver på Twitter 30 december 2017 att brittiska inrikesministern konstaterat att FIOE är Muslimska brödraskapet. ”År 2015 beordrade brittiska premiärministern en rapport om Muslimska Brödraskapet (MB) där Charles Farr (Director General of the Office for Security and Counter Terrorism i Home Office) slog fast att FOIE samt Europeiska Fatwarådet är etablerade av MB.” Ranstorp länkar till rapporten.

Ranstorp citerar punkt 31 i rapporten. ”Muslim Brotherhood organisations in the UK – including charities – are connected to counterparts elsewhere in Europe. MAB [Muslim Association of Britain] are associated with the Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), established by the Muslim Brotherhood in 1989. FIOE subsequently created the European Council for Fatwa and Research, another pan European Muslim Brotherhood body, intended to provide religious and social guidance to Muslims living in Europe.”

I rapporten framgår det att brittiska regeringen redan 2009 avslutade samarbetet med Muslimska brödraskapet i landet.

I december 2017 länkade Magnus Ranstorp även till två reportage som båda handlar om Muslimska brödraskapet. ”En informative fransk dokumentär om Muslimska Brödraskapet, dess ideologi och strategiska vision.” Dokumentären har engelsk undertext.

”ALLA politiker bör se detta irländska nyhetsinslag där de benar ut muslimska brödraskapet och dess affilierade organisationer FOIE och europeiska fatwarådet. Samma organisationer som Kaplan bjöd in till riksdagen”, skriver Ranstorp. I reportaget använder en tjänsteman det talande begreppet petrol islam. Ranstorp skriver: ”Professor Oliver Scharbro[d]t som gjort största studien om islam på Irland är kristallklar att FOIE och Europeiska Fatwarådet är Muslimska Brödraskapet. Även italienska forskaren Lorenzo Vidino, brittiska Alison Pargeter och tyska Guido Steinberg har forskat och skrivit om detta.” Aje Carlbom tillägger på Twitter 24 december: ”Och några andra, kan ju tilläggas. Bl a Anne Sofie Roald.”

I samband med att Mehmet Kaplan (MP) utnämndes till bostadsminister 2014 skrev Aje Carlbom: ”Man kan konstatera att politiker i Storbritannien har börjat se sig om efter andra muslimer än islamister att samarbeta med. Där har man insett att de islamistiska grupperna representerar ideologiska särintressen snarare än muslimer i allmänhet.”

Ingen svensk regering har beställt en rapport om Muslimska brödraskapet i Sverige.

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i februari 2017 publicerade den beställda kunskapsöversikten Muslimska Brödraskapet i Sverige, författad av Magnus Norell (red.), Aje Carlbom och Pierre Durrani, gjorde förtruppen, med bisittare, allt den kunde för att förmå MSB att ta bort rapporten från hemsidan.

Mahmoud Aldebe var ledare för förtruppens första generation. Helena Benaouda, som behärskade svenska språket, var överallt i medierna och lät ingen missa att islam har kommit till Sverige och att det är Sverige som ska anpassa sig. Hon sa aldrig att hon representerade en politisk tolkning av islam.

Helena Benaouda demonstrerar att inget patriarkat i världen, hur rått och hänsynslöst det än är, kan existera utan hängivna kvinnliga stöttepelare.

Religionsprofessor Mattias Gardell agerar som ledare för förtruppens andra generation. Han är statsanställd. Han har en professorstjänst på Uppsala universitet. Han ger förtruppen akademisk legitimitet. Hans ”vetenskapliga” verk är hårdvinklade partsinlagor. Han anstränger sig inte ens att försöka vara opartisk.

Uppdrag granskning visade nyligen ett reportage om den religiösa sekten i Knutby, om hur en stark ledagestalt dompterade sin omgivning, om härskare och underdåniga. Reportaget synliggjorde att en ledare inte kan härska utan villiga underhuggare som vill sola sig i härskarens glans och fann sig i att bli brutalt behandlade. Behovet att bli bekräftad, att tillhöra ”de utvalda”, var starkare än förnuftet.

När gör Uppdrag granskning ett reportage om härskaren Mattias Gardell och hans underdåniga hov inom universitetet, politiken, journalistkåren?

Mattias Gardell är domptör, han svingar piskan och ryter islamofobi! så fort någon andas kritik av den organiserade religionen islam. Och så tystnar kritiken. Vem skriver forskningsrapporten om hur Mattias Gardell med hjälp av Malcolm X, Sayyid Qutb och Vetenskapsrådet ramponerade den svenska demokratin?

Mattias Gardell har omfattande kunskap om både Muslimska brödraskapet och den extremt anti-vita sekten Nation of Islam. Hans avhandling handlar om Nation of Islam efter Malcolm X:s död. I Inledningen till Bin Ladin i våra hjärtan. Globaliseringen och framväxten av politisk islam (2005) skriver Gardell att han höll ett föredrag på Skärholmens gymnasium om ”Malcolm X och islam som svartamerikansk motståndsideologi” (s. 9). Malcolm X var separatist. Hans och Nation of Islams ”motståndsideologi” innebar ett svart parallellsamhälle helt avskilt från det övriga USA. Malcolm X sammanträffade med Ku Klux Klans ledare i syfte att köpa loss land för Nation of Islams räkning. Ku Klux Klan och Nation of Islam hade samma mål: ett helsvart och ett helvitt samhälle. En sådan ”motståndsideologi” syftar inte till ett Sverige som håller ihop, utan till att hata förtryckarlandet Sverige och den ”vita” befolkningen.

En annan professor som ger förtruppen legitimitet är Mohammad Fazlhashemi. I SOU 2017:67 Våldsbejakande extremism. En forskarantologi (s. 47–67) använder han oproblematiskt begreppet ”det muslimska civilsamhället”, som enligt Pierre Durrani, tidigare medlem i Muslimska brödraskapet, myntats av just Muslimska brödraskapet.

Fazlhashemi utger sig för att vara expert på politisk islam samtidigt som han samarbetar med Ibn Rushd i stället för att ta avstånd från studieförbundet och markera att det ingår i Muslimska brödraskapets svenska gren och har en samhällsomstörtande agenda, som finansieras med skattemedel.

Sayyid Qutb (1906–1966), Muslimska brödraskapets chefsideolog
På Stockholms stadsbibliotek finns flera publikationer av Qutb, på arabiska, kurdiska, turkiska, men ingen på svenska eller engelska.

Sayyid Qutb var liksom Hassan al-Banna lärare i Egypten. Forskaren Jon Armajani beskriver i Modern Islamist movements. History, religion, and politics (2012) Qutbs allt överskuggande inflytande på dagens väpnade jihadister över hela världen, inklusive saudiern Usama bin Ladin (1957–2011) och dennes högra hand egyptiern Ayman al-Zawahiri (f. 1951).

Qutbs mor ville att Qutb skulle bli en av islams lärda män och uppmuntrade hans studier. Vid tio års ålder kunde han hela Koranen utantill. År 1933 tog han en fil. kand. med litteratur som huvudämne och en lärarexamen. Han arbetade som lärare mellan 1933 och 1939 och skrev samtidigt texter av icke-religiös art, poesi, essäer, recensioner, även kärlekshistorier med en viss politisk udd. Jon Armajani skriver att inflytandet från västerländska författare är märkbart, som exempelvis den brittiske poeten och romanförfattaren Thomas Hardy (1840–1928). Även västerländska begrepp som liberalism, individualism och modernism är märkbara. Kritiken mot kolonialväldet i Egypten uttryckte Qutb i sekulära termer influerade av västerländska principer som nationalism, frihet, jämlikhet och individuella rättigheter.

Utbildningsministeriet anställde honom som skolinspektör och år 1948 skickades han till USA för att där studera USA:s skolväsen och filosofin bakom för att efter återkomsten till Egypten förmedla sina kunskaper i syfte att förbättra det egyptiska utbildningsväsendet. Det var under vistelsen i USA Qutb anammade inställningen att islam är lösningen och började hata väst och allt väst stod för inklusive sekulärt styre. Och, naturligtvis, kvinnornas självständighet (2012, s. 54–62).

Jon Armajani skriver att fängslandet i Egypten av Muslimska brödraskapsaktivister under 1950- och 1960-talen och spridningen av Sayyid Qutbs idéer fick som följd att flera små egyptiska islamistgrupper bildades som kan betraktas som utlöpare av Muslimska brödraskapet, att en del medlemmar i några av de nya grupperna hade varit medlemmar i Muslimska brödraskapet och suttit fängslade och blivit torterade. Några grupper betonade våld och väpnat uppror som försvarbara och nödvändiga medel enligt deras tolkning av islams läror i syfte att omvandla samhällen så att dessa blir ”sant islamiska”.

En av de mest militanta förespråkarna av våld är Ayman al-Zawahiri med sitt sätt att tolka och rent praktiskt genomföra Qutbs idé om nödvändigheten av en förtrupp. Jon Armajani hävdar att Zawahiri är en viktig intellektuell kraft bakom bildandet av al-Qaida och en av världens mest inflytelserika personer när det gäller den väpnade jihadens globalisering. Zawahiri kom från en välbärgad familj och utbildade sig liksom många i släkten till läkare (s. 62–78).

Författaren Lawrence Wright ger i boken Al-Qaida och vägen till 11 september (2006, på svenska 2007) en utförlig beskrivning av Sayyid Qutbs betydelse för Usama bin Ladins och Ayman al-Zawahiris tolkning av islam.

Ur Förordet till den engelska utgåvan av Milstolpar 2005
I Förordet till den engelska utgåvan, publicerad av online-tidningen Studies in Islam and the Middle East (USA: SIME), skriver man att Sayyid Qutb tretton år gammal flyttade till Kairo för att utbilda sig till lärare. Där blev han, liksom många intellektuella, influerad av västerländska idéer som socialismen och annat. På återvägen från USA besökte han Europa. Han ansåg att västerländska samhällen var materialistiska, korrumperade, osedliga och fyllda av sociala orättvisor. Han upprördes särskilt över hur araber och färgade behandlades i USA. Han var starkt negativ till det han ansåg var en partisk inställning till staten Israel, som grundades 1948. Innan han åkte till USA, skriver man, lutade hans värderingar åt det socialistiska hållet.

Efter återkomsten från USA gick han formellt med i Muslimska brödraskapet. År 1954 blev han chefredaktör för Brödraskapets tidning fram till dess att den lades ner två månader senare. [Richard P. Mitchell beskriver i The society of the Muslim Brothers (1969) den interna konflikten om den högsta ledningen 1954 inom Brödraskapet och åtta skott som avfyrades mot Nasser 26 oktober 1954 i en komplott som en gren av Brödraskapet anses ha varit ansvarig för, vilket ledde till massarresteringar och upplösning av rörelsen beordrad av Nasser.] Qutb var bland de fängslade och dömdes till 15 års fängelse. I fängelset skrev han en kommentar till Koranen i åtta band. Han släpptes men fängslades på nytt 1965. Han åtalades för förräderi och försök att störta den sittande regimen. ”Det anses”, skriver man i Förordet, ”att det var innehållet i denna bok, Milstolpar, som låg bakom regimens agerande.” Sayyid Qutb dömdes till döden och avrättades 25 augusti 1966. Med den engelska översättningen vill tidningen ge studenter och forskare och andra intresserade möjlighet att på egen hand ta del av ett av de viktigaste verken ”in the field of modern Islamic thought”.

Sayyid Qutb om förtruppen
Ed Husain, tillsammans med Maajid Nawaz grundare av Quilliam Foundation i Storbritannien, före detta rekryterare i Muslimska brödraskapets indisk/pakistanska tvillingorganisation Jamaat-e-Islami och Hizb ut-Tahrir, skriver i sin bok The Islamist. Why I joined radical Islam in Britain, what I saw inside and why I left (2007) att Milstolpar var islamismens motsvarighet till Marx och Engels Kommunistiska manifestet (1848) och obligatorisk läsning för den som var medlem i Jamaat-e-Islami i Storbritannien under 1990-talet, att Qutb hämtat sina idéer från indiern/pakistaniern Sayyid Abu al-Ala Mawdudi (d. 1979) och att han fick lära sig att Qutb i fängelset när han skrev Milstolpar kom i kontakt med fångar från Hizb ut-Tahrir som påverkade honom, att Qutb använde sig av samma terminologi som Hizb ut-Tahrirs grundare Taqiuddin an-Nabhani (d. 1977), idéer, intellekt, tanke, utmaning, system, begrepp, destruktion, konstruktion och hur Qutb i sin tur kom att påverka både Hizb och Mawdudis Jamaat-e-Islami (2007, s. 49, 89). Ed Husain intervjuas i Evin Rubars reportage Slaget om muslimerna, ca 43 minuter in i programmet.

Sayyid Qutb hatade väst. Han har i Milstolpar mycket att säga om förtruppens agerande innan den tar till vapen. De två viktiga begrepp han använder för att beteckna det han avskyr och det hela hans bok går ut på att förinta är jahiliyya och jahili. Tiden före islam kallas enligt islamisk tradition jahiliyya, okunnighetens tid. När Qutb skrev Milstolpar avsåg han med jahilisamhällen både västvärlden, kommunistländer och arabiska länder med sekulärt styre såsom Gamal Abdel Nassers Egypten.

De efterblivna jahilisamhällena måste krossas därför att de är baserade på lagar stiftade av människor, vilket gör människor till slavar under andra människor. Det är detta som hela tiden går igen i Milstolpar, människans slaveri under andra människor. Bara den som lyder och underkastar sig Allahs styre är fri från slaveri under människor.

Qutb listar 12 milstolpar på vägen mot det slutliga målet – den islamiska staten styrd av Allah. Han inleder med att mänskligheten står vid avgrundens rand och därför behöver ett helt nytt ledarskap. Islam är det enda system som omfattar de värderingar som krävs för detta nya ledarskap (2005, s. 1).

För att islam på nytt ska kunna bli mänsklighetens ledare krävs det att islams trosgemenskap [the Muslim community] återgår till sin ursprungliga form. Nu ligger den begravd under många generationers sedvänjor skapade av människan, krossad under vikten av dessa ”falska lagar och traditioner som inte kommer i närheten av islams lära, men som trots detta kallar sig för ’islams värld’” (s. 2).

Därför är det nödvändigt med en islamisk väckelse. Dagens muslimska värld [Muslim community] äger inte den kunskap som krävs för att överträffa västvärldens tekniska och materiella försprång. För att kunna återta ledarskapet över mänskligheten krävs något som den moderna civilisationen inte äger, något utöver materiellt välstånd. Qutb kallar hela den moderna världen för jahiliyya, okunnighet om den gudomliga vägledningen. Detta jahiliyya, säger Qutb, är baserat på revolt mot Allahs allmakt på jorden. Denna allmakt har i stället överförts till människan och därmed gjort vissa människor till herrar över andra människor (s. 3).

Bara genom det islamiska levnadssättet blir alla människor fria från slaveri under andra människor ”och kan ägna sig åt att vörda Allah allena, hämta vägledning från Honom allena och buga för Honom allena” (s. 4).

Qutb kallar detta för ”det nya systemet”. För att kunna uppnå det måste det ta konkret form. Därför måste en väckelserörelse initieras i vissa länder där islam är den dominerande religionen. Bara genom en sådan väckelserörelse kommer man att kunna uppnå det världsomspännande ledarskapet, ”antingen det ligger nära eller i fjärran”. Hur ska man då initiera denna väckelserörelse? frågar Qutb. Med hjälp av en förtrupp med detta mål i sikte som marscherar och marscherar genom jahiliyyas väldiga gytter, detta jahiliyya som brett ut sig över hela världen. Det är nödvändigt att förtruppen både håller distans till jahiliyya samtidigt som den bevarar vissa band.

Förtruppen måste känna till landmärkena och milstolparna på vägen mot målet så att den vet var startpunkten är, hur färden ser ut, hur ansvaret ser ut och den långa färdens slutliga mål. Förtruppen måste också vara medveten om sin oppositionsställning gentemot jahiliyya, när den ska samarbeta med andra och när den ska avskärma sig. Förtruppen måste veta vilka egenskaper den ska odla och vilka egenskaper jahiliyya i deras närmaste omgivning är i besittning av, hur den ska tala till folk i jahiliyya på islams språk och vilka ämnen och problem som bör tas upp till diskussion och var och hur förtruppen ska inhämta vägledning i dessa frågor, vilket är genom Koranen och islams första generation, säger Qutb, den generation som ändrade historiens lopp i den riktning Allah påbjöd.

”Jag har”, säger han, ”skrivit Milstolpar för denna förtrupp, som jag anser är en realitet i vardande på väg att ta konkret form”.

Fyra kapitel är hämtade från Qutbs kommentarer till Koranen, de andra har han skrivit vid olika tillfällen. Han säger att i dessa kapitel lägger han ner den ”djupa sanning” som han upplevde då han mediterade över hur livet skildras i Koranen. Tankarna kanske ter sig slumpartade och osammanhängande, säger han vidare, men de har en sak gemensamt: ”dessa tankar är milstolpar på vägen” (s. 4–5).

På vägen mot hela den moderna världens undergång.

När tillsätter finansminister Magdalena Andersson en utredning om de hundratals miljoner kronor som gått till Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige?

Magdalena Andersson: Kan du se Sveriges befolkning i ögonen och säga, vi har inte råd med personlig assistans till funktionsvarierade medborgare men vi har råd att finansiera en samhällsomstörtande islamofascistisk rörelses verksamhet i Sverige?

Den svenska demokratin står inför det största hotet sedan andra världskriget och regeringen finansierar detta hot med skattemedel.

I nästa inlägg skriver jag om Milstolpe 1.

21 februari 2018

Mona Lagerström fil dr

4 kommentarer

  1. Till Malcolm X försvar vill jag säga att han lämnade sin rasistiska grundsyn innan han dog 1965, mördad av sina motståndare i Nation of Islam. Jag läste boken Malcolm X Speaks i skolan 1969 och där berättade han hur hans besök i Mecca 1964 gjorde intryck på honom när han såg att muslimer kunde vara folk av vilken hudfärg som helst. Han var modig nog att kritisera den korrumperade ledningen i Nation of Islam, vilket han fick betala det ultimata priset för.

  2. Lars Enarson. Islam’s planer för världsherravälde. (Där Sverige planeras bli först i Europa under Is’en)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *