Min favoritateist naturvetaren och upplysningsfilosofen baron d’Holbach (1723–1789), Del 7: Biskop Åke Bonnier: Gör en samhällsnyttig insats. Inled en debatt där du försvarar själen, själens odödlighet, uppståndelsen ifrån de döda och HELVETET. Ta hjälp av ärkebiskop Martin Modéus. Ni är båda födda efter filosofiprofessor Ingemar Hedenius bok Tro och vetande (1949), där han kommenterar debatten om dessa frågor i Dagens Nyheter och biskoparnas märkliga svar. Har ni några bättre svar så här drygt 70 år senare när islam och dess lättkränkta prästerskap har inflyttat till Sverige?

OBS! De franska upplysningsfilosofernas religionskritik var riktad mot teologerna och prästerskapet och dessa gruppers anspråk på att vara ett övernaturligt väsens jordiska ombud, inte mot enskilda troende.

Biskop Åke Bonnier har offentligt efterlyst att koranbränning ska klassas som hets mot folkgrupp, trots att islams trosfränder inte är någon folkgrupp. Även förra året gick biskopen ut med ett pressmeddelande om koranbränning som kränkande. ”Jag tar självklart starkt avstånd från kränkningar som riktar sig mot den tro, tradition och sammanhang som mina muslimska syskon lever i”, skriver han.

Den femte av islams sex trossatser lyder: Tron på livet efter döden. Den andra trossatsen lyder: Tron på Allahs änglar.

I Koranen berättas det om de två änglarna som cirkulerar kring människan på jorden och skriver ner allt som människan gör och som hon sedan måste stå till svars för inför domedagen:

Vi har skapat människan och Vi vet vad hennes själ viskar till henne; ja, Vi är närmare henne än hennes egen halspulsåder. När de två [änglarna som har till uppgift] att skriva ned [hennes ord och hennes handlingar] skriver, sittande på höger och vänster sida, kommer inte ett ord över hennes läppar utan att en övervakare är hos henne, färdig [att skriva] (sura 50: 16–18, Mohammed Knut Bernströms översättning).

Vi hava ju skapat människan, vi veta vad hennes själ viskar till henne, och vi äro henne närmare än halsådern. När de båda uppsnappande, som sitta till höger och vänster, uppsnappa. Hon yttrar ej ett ord, utan att en iakttagare är till hands hos henne” (sura 50:15–16, K.V. Zetterstéens översättning).

Själen är alltså lika central inom islam som inom kristendomen. Så biskop Åke Bonnier, är det inte dags för en ny diskussion om själens anatomi så här 70 år efter debatten i Dagens Nyheter om själen, själens odödlighet och livet efter döden, som filosofiprofessor Ingemar Hedenius sammanfattar i sin bok Tro och vetande (1949) och som i decennier fick ett sådant enormt genomslag, som nu vänts i sin motsats då tron på och vördnad för en övernaturlig makt genomsyrar inte minst ägarfamiljen Bonniers medier.

Du gör en enastående samhällsinsats om du inleder en ny debatt i din familjs tidning Dagens Nyheter nu när en ny religion har invandrat hit och förklarar på vad sätt änglars uppsnappande av vad människans själ viskar som grund inför domedagen om människans plats i livet efter döden ska bli paradiset eller helvetets eviga pina stämmer överens med normen ”Alla människors lika värde”.

Hotet om helvetet förekommer sida upp och sida ner i Koranen. Du är rätt person att svara på det eftersom du både är biskop och ingår i ägarfamiljen Bonnier. Ingen kan med bästa vilja i världen säga att skrifter som hotar med helvetet för de trolösa värnar om alla människors lika värde, vilket ägarfamiljen Bonnier, där du ingår, stolt säger sig göra.

Ägarfamiljen Bonnier skriver: ”Bonniers verksamheter kommer aldrig att driva agendor som förminskar den enskilde individen eller utesluter grupper ur samhällsgemenskapen. Demokrati, allas lika värde och människors grundläggande fri- och rättigheter är orubbliga fundament.”

Att hota trolösa med helvetet, är inte det att förminska den enskilda individen? Är inte det samma sak som att alla människor inte är lika mycket värda?

Hotet om helvetet är intimt förknippat med själen. Utan själ, inget hot om helvetet. Alltså behövs en omfattande debatt om själens vara eller inte vara i dagens Sverige med den så normerade sentensen ”Alla människors lika värde”.

Biskop Åke Bonnier:

Du måste känna till att Bibeln, både Gamla och Nya testamentet, luslästs av filologer i ett par hundra år och ifrågasatts senaste århundradet av arkeologer, se exempelvis bilden nedan av Israel Finkelsteins och Niel Asher Silbermans banbrytande bok om arkeologiska fynd, att texterna i Gamla testamentet är ett lapptäcke, redigerade i omgångar under olika århundraden och utifrån olika teologiska perspektiv, att det aldrig förekom någon utvandring från Egypten eller något ”slavläger” där, att i Sverige viftar inte judar och kristna med Bibeln och kräver att riksdagen ska anpassa våra lagar till Bibeln för att någon som kallas Gud har skapat lagarna, exempelvis lagarna i de fem Moseböckerna, att de är eviga och gäller för alla människor i alla tider.

Du måste också känna till att den som kritiskt vill granska Koranen på samma sätt som de granskningar Bibeln har utsatts för är dödsdömd.

Eftersom du tagit så stark ställning för Koranen att du till och med vill att den svenska lagen ändras måste du känna till vad det står i Koranen, exempelvis att mycket av det som står i Koranen är hämtat från Gamla testamentet och redan utdömt som ohistoriskt, att någon som heter Abraham exempelvis ungefär runt 1400 före vanlig tideräkning utvandrade från Mesopotamien och blev lovad Kanaan av en gud kallad Jahve, numera kallad Herren i Bibeln, urfadern till de tre abrahamitiska religionerna, omhuldad i Koranen, mannen som tillsammans med sonen Ismael byggde Kaaba i Mekka, är en myt och inte historisk sanning.

Du måste också känna till att dessa tre religioners gud är en svartsjuk gud, fruktansvärt svartsjuk, du skall inga andra gudar hava jämte mig, hämndlysten, vredgad, en gud som utan att blinka utplånar trolösa folk från denna jord, ”viger till förintelsen” som det står. Tre religioner i vars namn fasansfullt våld i årtusenden har utförts. Men att kristna präster och rabbiner i Sverige inte uppmanar sina anhängare till våld i Guds namn, som exempelvis det här utländska gänget:

De tre abrahamitiska religionerna svepte hänsynslöst undan den religionsfrihet vi känner från den grekiska och romerska gudavärlden, liksom Mesopotamiens gudavärld och gudavärlden i Juda och Israel och dess närmaste omgivningar och att hädelse blev ett brott som straffas med döden.

Du vet att kristna präster och rabbiner i Sverige inte använder Bibeln så som islams prästerskap i Sverige använder Koranen, som en lagbok stående över svensk lag, att inte ett kommatecken får ändras. Du vet att det är omöjligt. Hur många rabbiner och judar i Sverige hänvisar exempelvis till Femte Moseboken kapitel 13:

Om din egen bror, din son eller din dotter eller kvinnan i din famn eller din närmaste vän i hemlighet söker förleda dig och övertala dig att tjäna andra gudar, som varken du eller dina fäder har lärt känna, sådana gudar som folken omkring er dyrkar, nära eller fjärran, från jordens ena ände till den andra, då skall du inte ge efter eller lyssna till en sådan person. Visa ingen förskoning eller barmhärtighet. Skydda honom inte utan ta hans liv. Du skall själv vara den förste som lyfter handen för att döda honom, och sedan skall hela folket göra på samma sätt. Du skall stena honom till döds, därför att han försökte locka dig bort från Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Hela Israels folk skall känna fruktan när de hör om detta, och sedan skall ingen göra något så ont hos dig (vers 6–11).

Eller Tredje Mosebokens 24:e kapitel om hädelse? ”Och du skall säga till israeliterna: Var och en som förbannar sin Gud drar skuld över sig. Var och en som smädar Herrens namn skall straffas med döden, hela menigheten skall stena honom” (vers 15–16).

Hur många av islams prästerskap och trosfränder i Sverige anser att avfall från islam ska straffas med döden därför att det står så i Koranen?

Du måste också känna till att islams prästerskap anser att Koranen är Sista testamentet, att Koranen ogiltigförklarar Gamla och Nya testamentet och att profeten Muhammed har ersatt alla tidigare profeter, inklusive Jesus.

Du måste vara medveten om hur viktig en debatt om själens vara eller inte vara är för Sveriges säkerhet, alltså hur ”helig” Koranen är i förhållande till hur ”helig” Bibeln, som genomtröskats av forskare, är. Du har hela ägarfamiljen Bonniers medier till ditt förfogande.

Det vimlar av texter att ladda ner från internet om själen och islam, exempelvis den här texten Vad är en människa? av Muslimska brödraskapets översättare (Muslimska brödraskapet som Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén inledde samarbete med) Mostafa Malaekah, en man som förekommer i mängder av mina blogginlägg. Han skriver:

En del muslimska lärda anser att själen (nafs) är densamma som anden (rooh) efter det att den har förenat sig med kroppen, eftersom anden påverkas av kroppen när den förenar sig med den. Dessa effekter orsakas av kroppens behov och anden (rooh) omfattar dem. När kroppen har ohälsosamma önskningar och själen (nafs) är okontrollerad och hjärtat inte sunt, blir själens begär ändlösa och kroppen tjänar dem, vilket leder till fördärv.21 När anden (rooh) förenar sig med kroppen har den strävanden, bland dem önskan om ett evigt liv. Detta är vad Satan utnyttjade när han fick Adam att göra fel genom att säga till honom: ”Skall jag leda dig till det eviga livets träd och till ett rike som aldrig skall gå under?” (K 20:120) På det sättet genereras inom själen idéer, som ofta blir sjukdomar, och dessa sjukdomar i sin tur ger upphov till andra. Medan de kan öka eller minska, är de fortfarande sjukdomar (s. 6).

Själ (ande) och kropp är alltså förenade. Jag återkommer till Muslimska brödraskapsaktivisten Mostafa Malaekah, även aktiv i vänsterpartiet, Göteborg, och hans skrifter som spridits över hela Sverige men sticker emellan med vad naturvetaren baron d’Holbach hade att säga om själen för över två och ett halvt sekel sedan, närmare bestämt 1772.

Baron d’Holbachs kommentarer om själen
Allt är natur, säger baron d’Holbach. Det finns inget utom naturen. Människans övermodiga anspråk på att stå högre än djuren grundar sig i huvudsak på åsikten att människor är i exklusiv besittning av en odödlig själ. Men frågar man dem vad själen består av blir de ställda. De kommer att svara att det är en okänd substans, en hemlig makt helt skild från deras kroppar, något andligt de inte har en aning om. Fråga dem hur det här andliga, som de antar liknar deras Gud, helt och hållet utan förgreningar, kan kombineras med deras materiella kroppar och de kommer att svara att de inte vet, att det för dem är ett mysterium, att den här kombinationen är skapad av deras allsmäktige Gud. Det är vad människan säger om den dolda, eller snarare fantiserade substans som de anser är den avgörande fjädern för alla deras handlingar!

Om nu själen är en substans helt och hållet avskild från kroppen och inte kan ha något som helst samband med kroppen skulle deras förening inte vara ett mysterium utan en omöjlighet, säger d’Holbach. Det är kroppen som känner, tänker, dömer, lider, njuter. Allt handlar om sinnesförnimmelser. Även om det är fullständigt omöjligt för människor att beskriva själen är de ändå övertygade om att den är odödlig, att den kan handla och känna utan att kroppen är inblandad, med andra ord att denna själ, frikopplad från både kroppen och sinnesförnimmelserna kan leva, njuta, lida, uppleva lycka eller känna olidliga plågor. På en sådan härva av absurditeter grundas den extravaganta åsikten att själen är odödlig.

Människan dör och efter döden är den mänskliga kroppen inget annat än massa, oförmögen att producera de rörelser som gjort kroppen levande, ingen blodcirkulation, andning, matsmältning, tal, tanke. Inget är enklare än att säga att den döda människan inte längre lever, inget är mer orimligt än att tro att den döda människan fortfarande lever. d’Holbach säger att vi skrattar åt andra nationer som begraver förnödenheter tillsammans med den döda under tron att de kommer att vara användbara och nödvändiga i nästa liv. Är det löjligare och mer absurt att människan kommer att äta efter döden än att föreställa sig att de kommer att tänka, kommer på trevliga eller otrevliga idéer, att de kommer att njuta eller lida, att de kommer att uppleva ånger eller glädje, efter det att organen, anpassade att framkalla sensationer eller idéer, är upplösta. Att säga att människans själ kommer att vara lycklig eller olycklig efter döden är med andra ord att säga att människan kommer att se utan ögon, höra utan öron, känna smak utan gom, lukta utan näsa och vidröra utan händer. Och människor som anser att de är mycket förnuftiga anammar det!

Dogmen om själens odödlighet utgår från att själen är en enkel substans, en ande. Men, frågar sig d’Holbach igen, vad är en ande? Det är, säger du, en substans utan förgreningar, oförstörbar, utan något samband med materia. Om det nu är så, hur föds själen och börjar växa, hur stärker eller försvagar den sig, hur kommer den i olag och blir gammal i enlighet med din kropps utveckling? På alla dessa frågor svarar du, det är ett mysterium. Om det förhåller sig så kan du inte förstå det. Om du inte kan förstå, varför fattar du beslut om något du inte har den blekaste aning om? För att tro på eller bekräfta något är det nödvändigt att veta vad det består av. Att tro på din immateriella själs existens är detsamma som att säga att du är övertygad om ett tings existens om vilket det är omöjligt för dig att bilda dig någon som helst sann uppfattning, det är att tro på ord utan mening. Att bekräfta att saken är som du säger att den är, är höjden av dårskap och fåfänga.

Resonerar inte teologer märkligt? frågar d’Holbach. Varenda gång de inte kan gissa sig till sakers naturliga orsaker hittar de på det de kallar övernaturliga skäl, som andar, ockulta orsaker, oförklarliga krafter eller ord, betydligt dunklare än sakerna de försöker förklara.

Biskop Åke Bonnier: Förklara vad som hänt på själens front sedan Ingemar Hedenius gick i närkamp med biskoparnas förklaringar. Det är synnerligen viktigt att vi får veta varför Koranen är så helig enligt islamiska prästerskapet och varför detta prästerskap blir så kränkta att de kräver lagändringar. Skriv dina debattartiklar tillsammans med Muslimska brödraskapets översättare Mostafa Malaekah, som utöver den ovan nämnda skriften också producerat skrifterna Vad du inte vet om Islam och Vad är meningen med livet?

där Koranen utmålas som ett vetenskapligt verk. All den kunskap vi i dag har om universum och världen finns redan i Koranen, enligt Mostafa Malaekah. Hans skrifter har kunnat laddas ner från Muslimska brödraskapets huvudsäte Stora moskén i Stockholm och finns sedan åratal spridda över hela Sverige.

Biskop Åke Bonnier: Det är på tiden att Mostafa Malaekah och hans skrifter uppmärksammas av ägarfamiljen Bonniers medier så att vi får klarhet i varför Koranen är så helig att Sveriges säkerhet hotas. Ta gärna hjälp av ärkebiskop Martin Modéus. Svenska kyrkan samarbetar ju med Muslimska brödraskapets svenska gren och Malaekahs skrifter är kanoniserade av Brödraskapet. Det måste ni ju känna till.

Ge oss en uttömmande beskrivning av själen, uppståndelsen, livet efter detta, paradiset och helvetet och hur allt detta förhåller sig till normen om ”Alla människors lika värde”.

Torsdag 17 augusti 2023

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *