Gästskribent Lars Torstensson om hur hans motioner om extremistisk islamism inom IOGT-NTO behandlades av förbundsstyrelsen

Till IOGT-NTOs kongress 2019, som avhålls i Örnsköldsvik sista veckan i juni, har jag inlämnat två motioner. Så här lyder den ena, nr 40:

Motion om islamistisk extremism i nykterhetsrörelsen
Demokrati och solidaritet är centrala grundsatser i IOGT-NTOs ideologi. Rörelsen har också ett stolt antinazistiskt förflutet, och vi tar klar ställning mot sverigedemokraterna. Men hållningen mot islamistisk totalitarism och fördomsfullhet är inte lika tydlig.

Med islamism menar jag här den politiska och fundamentalistiska form av islam som förordar att denna religion ska styra samhällsutvecklingen. Då förkastas ofta demokratin – som i Iran och Saudiarabien – ty man vill att Guds vilja och inte människors ska vara avgörande. Sharialagar som befäster kvinno- och hbtq-förakt bejakas, i enlighet med ålderdomliga texter.

Vakthållningen mot islamismen har försvagats genom kulturrelativismen, som låter förstå att man inte får kritisera ”främmande” kulturer och religioner, eftersom det anses rasistiskt – eller i islams fall islamofobiskt – eller att man bara får göra det “med silkesvantar”. Denna inställning drabbar framför allt muslimer som har en frihetlig islamtolkning, och den befäster missförhållanden i islam. Inte minst förekommer den bland vissa antirasister.

Även i IOGT-NTOs antirasistiska nätverk har kulturrelativism visat sig. När jag för ett par år sedan i IOGT-NTOs antirasistiska nätverk påtalade att antirasismen ibland används som en täckmantel för extremism blev mina synpunkter avfärdade med delvis extremistiska argument, och jag blev snabbt utesluten ur nätverket. Mina vedersakare fick vara kvar.

IOGT-NTO-rörelsen har också släppt fram personer som gjort ur demokratisk synpunkt diskutabla uttalanden, och/eller haft kopplingar till demokratiskt diskutabla organisationer, till ledande poster, vilket förstås är ett sätt att legitimera deras åsikter.

En ganska känd profil i Ungdomens Nykterhetsförbund, som även har varit språkrör i Grön Ungdom i Stockholm, är Semanur Taskin. Hon har gjort positiva uttalanden om den starkt auktoritäre president Erdogan i Turkiet. Om bruket att bära hijab har hon sagt att “hijaben är en modig och rebellisk symbol, som jag … associerar med frigörelse och inte förtryck.” Genom att uttala sig så tonar hon ned det förtryck som drabbar miljoner kvinnor som tvingas bära hijab, och förföljs och trakasseras om de inte gör det – främst i islamistiska stater, men även i vissa islamistiska miljöer i länder som Sverige. Det är knappast förenligt med nykterhetsrörelsens jämställdhetsengagemang. Taskin sitter eller har suttit i styrelsen för Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, SMFR, som har grundats av Mehmet Kaplan. Dess generalsekreterare är eller har varit Yasri Kahn, känd för att vägra ta kvinnor i hand. På SMFRs möten brukar man tillämpa könssegregering. I samband med att Mehmet Kaplan – som varit ordförande i IOGT-NTO Stockholm – tvingades avgå ur regeringen efter samröre med islamister och turkiska fascister, så skrev Taskin på sociala medier: ”Här och nu börjar hashtaggen #islamistjavisst. Om Mehmet är islamist, då är jag #islamistjavisst alla dagar i veckan.” Taskin fick kritik både av gröna partikamrater och andra, och hon valde till sist att avgå frivilligt som språkrör för Grön Ungdom i Stockholm. Men i UNFs styrelse fick hon sitta kvar.

2018 deltog UNF i Muslimska Familjedagarna, som arrangerats i flera år och dragit flera tusen deltagare. Det gjorde man trots att UNF inte är en islamisk organisation, utan ska vara religiöst obunden. Dessutom har Familjedagarna gång på gång bjudit in talare som förespråkat sharialagar och jihad. 2018 framträdde bl a Noureddine Khademi, kallad ”Imam Jihad”, en ökänd islamist från Tunisien, som har uppmanat till jihad i Syrien. Nykterhetsrörelsens anseende skadas när en av dess ledande organisationer ställer upp i ett sådant sammanhang.

Bland arrangörerna fanns islamiska organisationer som gjort sig kända för kopplingar till det demokratiskt tvivelaktiga Muslimska Brödraskapet. En av dessa var Sveriges Unga Muslimer, som Mehmet Kaplan har haft ledande befattningar i. Enligt Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor har SUM haft ”flera överlappningar till den våldbejakande islamistiska miljön och andra antidemokratiska islamistiska miljöer”. SUM har också spritt homofobi, samt flera gånger gett en plattform åt hatpredikanter.

Jag föreslår att kongressen fastslår:

att nykterhetsrörelsens organisationer inte ska delta i konfessionella arrangemang, som Muslimska Familjedagarna, ge förtroendeposter åt personer som uttryckt islamistiska sympatier, eller på andra sätt främja islamisk extremism

Lars Torstensson

Förbundsstyrelsens yttrade sig så här över motionen:
Motion 40 innehåller långa stycken med grova generaliseringar och personangrepp. Den skulle inte gå att lägga fram i oredigerat skick utan att riskera att överträda gränserna för förtal. Tonen i motionen är konspirerande och innehåller grova kränkningar mot stora grupper av medlemmar. IOGT-NTO:s förbundsstyrelse har därför beslutat att inte lägga fram motionen till kongressen.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att notera förbundsstyrelsens beslut om att inte lägga fram motion nr 40 Islamistisk extremism i nykterhetsrörelsen till kongressen.

http://kongress.iogtntororelsen.se/wp-content/uploads/2019/05/H%C3%A4fte-4-Motioner-ny.pdf

Med anledning av förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut tillsände jag förbundsstyrelsen följande kommentar:

Islamistisk extremism och censur i nykterhetsrörelsen
I yttrandena över årets kongressmotioner läser jag att ni i förbundsstyrelsen har tagit det unika beslutet att inte lägga fram min motion nr 40, Islamisk extremism i nykterhetsrörelsen, för kongressen. Ni har därför tagit bort motionstexten ur kongresshandlingarna. Detta motiverar ni med att min motion innehåller ”grova generaliseringar” – som ni inte kan precisera – och ”grova personangrepp”. Men för att kunna kritisera islamistiska eller andra olämpliga uttalanden av profiler i nykterhetsrörelsen måste man givetvis tala om hur dessa uttalanden ser ut, och vilka som har gjort dem. Annars blir man inte trodd. Ni går ju också själva till grova personangrepp mot mig, så ni kastar sten i glashus. Och det är inte rimligt att kräva att förtroendevalda, som agerar betänkligt, ska stå över saklig kritik. Det är en inställning som är utmärkande för sekter, och den strider mot vanlig föreningspraxis.

Vidare hävdar ni – utan några som helst belägg – att motionen innehåller ”grova kränkningar mot stora grupper av medlemmar”. Men de enda som har anledning att ta illa vid sig av det jag skriver är de som är islamistiska extremister, eller sympatiserar med sådana. Menar ni att de utgör ”stora grupper av medlemmar”? Är det inte i så fall ett bekymmer för rörelsen, mot bakgrund av att islamismen strider mot IOGT-NTOs värdegrund?

Dessutom är ni själva mycket ojusta när ni framför långtgående beskyllningar mot mig, samtidigt som ni berövar medlemmarna möjligheten att själva bedöma min motion, och beskyllningarna mot den, i motionshäftet.

Därutöver påstår ni – återigen utan belägg eller konkreta exempel – att motionen är ”konspiratorisk” och riskerar att ”överträda gränserna för förtal”. Men alla mina beskyllningar är sakligt grundade och belagda. Hur kan det vara förtal att fullt korrekt redogöra för vad personer och organisationer faktiskt har sagt och gjort? Om mina utsagor hade varit konspiratoriska, och haft förtalskaraktär, skulle det ha varit en enkel sak för er att visa detta, och bemöta mig med sakargument. Men det kan ni inte göra. Därför lägger ni i stället locket på.

Det är ett både fegt och avslöjande agerande. Det talar för att min kritik träffar rätt; jag har helt enkelt trampat på en öm tå. Er censur är också ett angrepp på yttrandefriheten i förbundet, och därmed även på interndemokratin.

Vidare är det rent beklämmande att ni inte vill ställa er bakom motionens yrkande om att inte främja islamisk extremism!

Ert agerande visar att dagens IOGT-NTO inte klarar att leva upp till sina demokratiska proklamationer, och inte heller till sina jämlikhetsideal. Ni besudlar och undergräver IOGT-NTOs viktiga nykterhetsarbete genom att förbinda det med förtal, censur och islamism.

Om ni verkligen tror på det ni säger så uppmanar jag er att stämma mig för förtal, så blir det ordentligt utrett vem det är som förtalar vem!

I en artikel i Accent nr 7 2018 efterlyser Erik Winnfors-Wannberg ”en bra organisationskultur”. Men det är hyckleri att göra detta och samtidigt omfamna proislamism, diskriminera en motionär, censurera motionstext och undanhålla kongressdelegater och medlemmar information. Sådana åtgärder försämrar kulturen.

I artikelrubriken säger Winnfors-Wannberg: ”Varaktig förändring krävs.” Det kan jag hålla med om. Och ni i förbundsstyrelsen borde sopa rent framför er egen dörr!

Hyckleriet upprepas i avsnittet om IOGT-NTOs organisation på hemsidan, där man försäkrar: ”Det finns alla möjligheter att påverka IOGT-NTO åt det håll du vill.” Läsaren önskas ”Varmt välkommen att delta i styrningen och utvecklingen av IOGT-NTO”. Men möjligheterna att motverka den islamiska extremismen i förbundet blir givetvis starkt beskurna när förbundsledningens censur lägger hinder i vägen.

Lars Torstensson

Min andra motion var nr 39, om IOGT-NTOs syn på religiöst förtryck.
Den kan man ta del av via länken ovan.

Av motionen, och förbundsstyrelsens yttrande, framgår att IOGT-NTO, när religiöst förtryck föreligger – exempelvis i form av teokrati, kvinnoförakt, homofobi och intolerans mot oliktänkande – väljer att inte rikta kritik mot de religiösa föreställningar och påbud som ligger till grund för förtrycket, och/eller legitimerar detta. Det är ett demokratifientligt, homofobiskt och kvinnoföraktande ställningstagande, som gör IOGT-NTO medansvarigt för det religiösa förtrycket.

Samtidigt skriver förbundsstyrelsen att ”vi genom våra grundsatser är tydliga i våra värderingar om solidaritet och demokrati”. Tanken är tydligen att om man bara har bra grundsatser på papperet så spelar det ingen roll hur verkligheten ser ut.

Naturligtvis är detta ännu ett exempel på hyckleri och dubbla budskap i nykterhetsrörelsen. Grundsatser som man inte klarar att efterleva i praktiken är inte mycket värda.

Ungdomens Nykterhetsförbunds behandling av Isabelle Eriksson
Läs också om hur illa det tidigare frontnamnet Isabelle Eriksson blev behandlad i Ungdomens Nykterhetsförbund, när hon ifrågasatte förbundets samröre med extremister:

https://ledarsidorna.se/2018/06/iogt-nto-en-del-av-ibn-rushd-sfaren/

Lars Torstensson

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *