Luai Ahmed skriver i Bulletin 24 april om ”Al-Malmös hotfulla Eid-bön” (sura 50 som strider mot allt förnuft). Det skrämmande är att så många inflyttade människor i Sverige vänder vetenskapen och förnuftet ryggen och låter sig förslavas av islamiska helvetesprästers vidskepelser. Det ännu mer skrämmande är att helvetespredikanterna skattefinansieras via SST. Kristendomens helvetespredikanter kritiserades redan på 1800-talet för att de gjorde livet här på jorden till ett helvete för människan. I dag skattefinansieras helvetesläran! Ett utmärkt skäl att omgående lägga ner myndigheten SST!

År 1972 publicerade professorn i praktisk filosofi Ingemar Hedenius, Uppsala universitet, (1908–1982) Helvetesläran, han skriver: ”I all välmening tillägnas denna skrift Ordets förkunnare, och särskilt Svenska kyrkans präster, av vilka 83 % nyligen har förklarat sig tro på helvetesläran.” I det här inlägget skriver jag om Bibelns och Koranens helveteslära enligt Ingemar Hedenius. Frågan är hur många av islams prästerskap i Sverige som tror på helvetesläran. Och predikar den! Med hjälp av skattemedel!

Hedenius citerar inledningsvis i sin bok Helvetesläran professor Christopher Jacob Boströms (1797–1866) kommentar 1864 om helvetesläran, alltså för över 150 år sedan:

När skola de tanklöse bland våra teologer och präster erhålla det sunda förnuft och den kristeliga upplysning, att de från religionsundervisningen helt och hållet bannlysa den gamla men oförnuftiga läran om djävulen och helvetet, vilken i alla tider har åstadkommit så mycket ont, och för vår närvarande tid är en verkelig skam?

Helvetesläran är en skam också i våra dagar. Enligt Luai Ahmed är det sura 50 denna präst reciterar i Malmö. Bild skärmdump från SVT.

Det är lätt att tro att Malmöpredikanten med sin recitation av sura 50 skrämmer vettet ur den församlade skaran.

Sverige anses vara ett av världens mest toleranta länder. Och det beror på att en stor del av befolkningen, med hjälp av bland andra professor Hedenius och hans knivskarpa kritik av den kristna lärans alla absurditeter samlad i boken Tro och vetande (1949), vägrat låta oss förslavas av prästerskapet, vilket medfört att prästerskapets makt sedan Hedenius dråpslag kraftigt reducerats och människornas tolerans ökat. I och med lagen om religionsfrihet 1951, vilket även innebär frihet från religion, tilläts människor lita till sitt eget förnuft och forma sin tro eller otro och moral utan prästerskapets inblandning.

Arvet efter de franska upplysningsfilosoferna är kritiken av uppenbarelsereligioner, kritiken av all mänsklig inblandning mellan den troende och hennes gud, den stenhårda kritiken av prästerskapet, som kallas antiklerikalism och som i första hand riktades mot den romersk-katolska kyrkans män. Vem skaffar sig väl störst makt än det prästerskap som säger sig vara ombud för en vredgad, fanatiskt svartsjuk och hotfull gud beredd att omgående straffa den människa som inte lyder hans påbud? Inte bara den vanliga människan förslavades av prästen som påstod sig vara guds ombud på jorden, sa upplysningsfilosoferna, även politikerna förslavades, för vem står väl närmare gud än prästen och vet vad gud vill? Här ser ni två svenska politiker, statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed,

förslavade av islamiska prästerskapets representanter. Jakob Forssmed demonstrerade sin slavnatur då han innan valet knappt var över under Tidöförhandlingarnas sista dygn krävde att den planerade propositionen om demokrativillkor för civilsamhällets aktörer skulle dras tillbaka, vilket Johan Westerholm, Ledasidorna, skriver om 5 november 2022. Westerholm frågar sig om det allmänna ska finansiera åsiktsproduktion, vilket är just vad SST, Myndigheten för stöd till trossamfund, ägnar sig åt.

Sura 50 handlar som Luai Ahmed skriver om domedagen. Han anser att valet av sura var häpnadsväckande. Jag anser att valet är hårresande. Sverige är ett modernt land. Suran handlar om hur ett hotfullt osynligt väsen skapade himmel och jord, hur han kan göra om bedriften och låta människor uppstå efter döden. Och på domedagen ställa dem till svars för sitt agerande under jordelivet. Här på jorden är människan ständigt övervakad av två änglar som kretsar kring den stackars varelsen, den ena antecknar allt ont människan gjort under livet, den andra allt gott. Domedagen är räkenskapsdagen då det osynliga väsendet efter änglarnas redogörelse bestämmer vem som ska hamna i paradiset och vem som ska förvisas till helvetet. Alla som inte tror på domedagen och uppståndelsen hamnar i helvetet. Hänvisningar görs till Bibeln om släkten det hotfulla väsendet redan tillintetgjort och det är uppenbart att det hotfulla väsendet är beredd att tillintetgöra alla som inte tror på just hans domedag, på hans helvete och hans paradis. Det vill säga merparten av Sveriges befolkning.

Nedan finns hela sura 50 ur K.V. Zetterstéens översättning av Koranen från 1917, hans översättning anses vara den mest tillförlitliga.

Sådana här hotelser ska inte finansieras med skattemedel. Den som vill underkasta sig en hotfull gudom som kontrollerar människans varenda handling under jordelivet ska finansiera underkastelsen ur egen ficka. Den som vill ha ett jordiskt ombud som mellanhand ska också finansiera det ur egen ficka.

Att en imam inför en stor skara människor kan recitera en sura som skiljer på ”rättrogna” och ”otrogna” och hota med helvetet har möjliggjorts av politikernas frikostiga godkännande av byggandet av moskéer och bidrag, inte minst via SST, till religiösa församlingar utan någon som helst kontroll av verksamheten eller några demokrativillkor.

Det pågår ett febrilt väckelsearbete i Sverige. Både riktat mot invandrare från islamstyrda länder att lära känna ”sann” islam och riktat mot potentiella konvertiter till den ”sanna” islam.

Skattemedel ska inte finansiera en uppdelning av landets befolkning i ”rättrogna” och ”otrogna” enligt ”sann” islam, det vill säga bokstavstroende islam där Koranen är lag.

Lägg ner SST omgående!

Det Sverige är i stort behov av är helt nya politiska partier som tar strid för att Sverige ska vara en grundlagsskyddad sekulär stat, att religion är en privatsak, att det ska råda en mur mellan politik och religion, att inte en skattekrona ska gå till religiös verksamhet.

25 april 2023

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *