Brev till Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson med fråga om det ovetenskapliga begreppet intersektionalitet och varför en diskussion om skolflickors beslöjning inte finns med i förslag till ändringar i läroplanen inom området ”sexualitet och relationer”

Det här brevet skickar jag till Skolverkets generaldirektör. Jag kommer att publicera hans svar på den här bloggen.

Skolverkets avrådan att använda begreppet ”hedersrelaterat våld och förtryck” i förslag till ändringar i skolplanen inom området ”sexualitet och relationer” har väckt stark kritik, bland annat från Lars Åberg i Svenska Dagbladet 30 maj 2019. Generaldirektör Peter Fredriksson besvarar kritiken med att skrivelsen handlar om ett tidigare utkast som varit ute på remiss och att det slutgiltiga förslaget inte är klart ännu. Jag förväntar mig att en diskussion om vad beslöjningen signalerar finns med i det slutgiltiga förslaget.

I det här brevet koncentrerar jag mig främst på frågan varför Skolverket över huvud taget använder sig av det ovetenskapliga begreppet intersektionalitet i utredningen som skickades på remiss och varför flickors beslöjning inte finns med. Skolplanen ska ju handla om rättigheter enligt svensk lag. Det är på tiden att Skolverket markerar vilka förbjudna svenska lagstadgade rättigheter beslöjningen signalerar, exempelvis död åt homosexuella. Skolverket kan inte vara okunnigt om att homosexualitet är förenat med döden i åtskilliga länder där kvinnlig beslöjning är obligatorisk.

Intersektionalitet
Bara för att ett begrepp används inom universitetet är det inte samma sak som att begreppet är vetenskapligt. Intersektionalitet handlar om marxistisk ideologiproduktion importerad från USA och går inte att tillämpa på Sverige. Professorerna Irene Molina, Diana Mulinari och Paulina de los Reyes, alla från Sydamerika, alla med koppling till Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, alla fanatiska marxister, gör allt de kan för att utmåla dagens Sverige som en kopia av USA under rasåtskillnadslagarnas tid. Det har jag visat i åtskilliga blogginlägg och diskuterar utförligt i min bok Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter (2018).

Professorernas Sverigefientliga och hudfärgsrasistiska ideologi går att läsa i det marxistiska nätverket Antirasistiska akademins rapport om sig själva, Vardagens antirasism, en rapport Skolverket grundligt bör studera. Skolverket bör också grundligt studera Antirasistiska akademins nära samarbete med det demokratifientliga Muslimska brödraskapets aktivister i Sverige.

Det är dessa marxistiska professorer som de senaste två decennierna ihärdigt påstått att forskning om hedersrelaterat våld och förtryck är rasism, eftersom det ställer grupp mot grupp, och lika ihärdigt marknadsfört begreppet intersektionalitet.

Att de har påverkat både Skolverket och Lärarförbundet är uppenbart. Lärarförbundet skriver i sitt remissvar: ”Skolverkets motiveringar till varför man inte valt att använda begreppen ’hedersrelaterat våld och förtryck’, samtycke och pornografi i de nya skrivningarna, instämmer även Lärarförbundet i och stödjer till fullo Skolverkets val att inte ta med dessa begrepp” (s. 2). Alltså grupp mot grupp, inte lagstadgade rättigheter lika för alla barn och ungdomar.

Skolverket skriver att man 2015 försökte övergå från begreppet ”sex och samlevnad” till att använda ”jämställdhet, sexualitet och relationer” men att det var otympligt med tre ord. ”Motivet som angavs för att övergå till ett nytt begrepp var behovet att sätta in sex- och samlevnadsundervisningen i ett bredare sammanhang och där jämställdhet, intersektionalitet och främjande värdegrundsarbete är bärande delar” (s. 3).

Skolverket bör se till att begreppet intersektionalitet stryks i varenda skrift Skolverket producerar. Marxistiska slagord är inte vetenskap.

Min fråga till Peter Fredriksson är: Var har Skolverket fått begreppet intersektionalitet ifrån? Hur motiverar Skolverket att verket använder det importerade ovetenskapliga begreppet intersektionalitet?

Hijab i svenska skolan
Uppmaning till Peter Fredriksson. Bannlys ordet slöja och använd det arabiska ordet hijab, som betyder förhänge, avskildhet, påbud att kvinnor och män, flickor och pojkar ska hållas åtskilda från varandra, i skolan, på arbetsplatser, i simhallar med mera. Ordet slöja döljer den totalitära ideologi hijab står för.

Hijab har inga likheter med en sjal, scarf, sjalett. Hijab har däremot uppenbara likheter med ökennomadernas huvudbonad, både mäns och kvinnors.

I samband med att Staffanstorps kommunstyrelse antog en skrivelse om nolltolerans mot huvudduk i skolan uttalade sig Skolverkets jurister om att ett förbud strider mot lagen, att Skolverket 2012 behandlade frågan och kom fram till att det inte är tillåtet eller förenligt med religionsfriheten eller diskrimineringslagen med ett generellt förbud.

Frågan bör omförhandlas. Skolflickors och lärares beslöjning i den svenska skolan ska regleras från centralt håll, inte av lokalpolitiker, för att undvika skrämmande inslag som denna skrivelse av Skolförvaltningen i Jönköping om Råd och riktlinjer för muslimska barn/elever i Jönköpings kommuns skolor läsåret 2010/2011. Religiösa ledare ges politisk makt!

Skolverkets skäl att förbjuda hijab/niqab/burka ska vara glasklara och stödja sig på svensk lag om individens fri- och rättigheter.

Hijab är ett politiskt plagg, vilket jag skrivit om i åtskilliga blogginlägg, nu senast detta, och också skriver om i min bok om Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Politiska plagg ryms inte under religionsfriheten. Politik tillhör inte Diskrimineringsombudsmannens tillsynsområden.

Svenska skolan ska vara baserad på vetenskap.

En person som har varit instrumentell när det gäller DO:s syn på kvinnors beslöjning är professor Mohammad Fazlhashemi. I flera åt ingick han i DO:s råd. I flera år drev han beslöjningskampanjer (se blå knapp om Shariadoket).

Uppmaning till Peter Fredriksson: Begär att professor Fazlhashemi till Skolverket lämnar en skrivelse där han lägger fram vetenskapliga skäl till att hijab lyder under religionsfriheten. I sin bok Vems islam. De kontrastrika muslimerna (2008) skriver Fazlhashemi om hur mormodern i Iran led när kungen, i likhet med Turkiets Kemal Atatürk, i sitt sekulariseringsprojekt på 1930-talet förbjöd kvinnors beslöjning (2009, s. 149). Hela boken är en pamflett mot sekularisering. Han hyllar ayatolla Khomeini (s. 131, 132). Fazlhashemi har ett helt avsnitt om hur väst bör genomgå en mentalitetsförändring. Det är inte svårt att se vad hans beslöjningskampanjer syftade till: mer islam i politiken och offentligheten, hijab på arbetsplatser och i skolan. Jag skriver om Fazlhashemi i bland annat det här blogginlägget.

En över tre tusen år gammal lertavla (finns på ett museum i Berlin) med inristade lagar framgrävd av arkeologer är vetenskap. På den assyriska krigarkungen Tiglatpilesers (d. 1076 fvt) lertavla finns den första kända lagen om kravet på ”ärbara” kvinnors beslöjning. Syftet var att i offentligheten via klädseln skilja på ”ärbara” och ”icke-ärbara” flickor och kvinnor. Att antasta eller tafsa på beslöjade flickor/kvinnor var ett brott mot staten och mot mannen som ägde flickan/kvinnan (make, far, manlig släkting, slavägare). En slavkvinna kunde vara en mäktig mans konkubin. Det handlade alltså om att män ägde flickors/kvinnors sexualitet. Ända sedan Tiglatpilesers dagar är det dokumenterat att kvinnors sociala ställning är kopplad till hennes sexuella aktiviteter medan en mans sociala ställning är kopplad till hans far eller yrke. Detta förändrades i Sverige i och med p-pillret på 1960-talet och den fria aborten i mitten av 1970-talet.

Tiglatpilesers lag var världslig. I Mesopotamien vimlade det av gudar och gudinnor. Varenda stadsstat hade sina gudar. Beslöjningen syftade till att markera sociala hierarkier och därmed nödvändigheten av att kontrollera att flickor var oskulder för att vara gångbara på den socialt högtstående äktenskapsmarknaden.

Det är uppenbart att Skolverkets jurister inte har tagit del av professorn i kvinnohistoria Gerda Lerners vetenskapliga bok The creation of patriarchy (1986), särskilt kapitlet ”Veiling the woman”, eller Martha T. Roths engelska översättningar inklusive originalspråk Law collections from Mesopotamia and Asia Minor (1995).

Seden att kvinnor täcker håret spred sig över hela världen och blev ett kulturellt plagg som vissa religiösa ledare inom alla religioner införlivade med den egna läran.

Hijab, designad efter ökennomadernas huvudbonad, är ett relativt nytt plagg och fick sitt uppsving på 1970-talet i och med att Muslimska brödraskapet uppbackad av saudiska petrodollar började sprida sin politiska tolkning av islam över hela världen, inklusive Frankrike. I den franska tidningen Le Nouvel Observateur nr 2547 (29 augusti till 4 september) 2013 säger islamforskaren Gilles Kepel att ett av skälen till att Stasikommittén (uppkallad efter ordföranden Bernard Stasi), i vilken Kepel ingick, och dess rapport 2003 där de förordade att iögonfallande religiösa symboler skulle förbjudas i de franska allmänna skolorna, var att Muslimska brödraskapets franska gren, UOIF [L’Union des Organisations Islamiques de France], mellan 1980 och 2000 försökte ta kontroll över ungdomarna från islamiska miljöer genom att göra beslöjningen av skolflickor till en av sina paradfrågor (2013, s. 51).

Beslöjningen är Muslimska brödraskapets paradfråga även i Sverige, liksom salafisternas paradfråga. Jag förutsätter att Skolverket har läst Försvarshögskolans rapport om salafister, beställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och det de skriver om slöjpoliser.

Ett vanligt skäl till att flickor/kvinnor ska vara beslöjade är påståendet att så var det på profeten Muhammeds tid. Han dog 632. Skolverket måste känna till att det inte finns några vetenskapligt tillförlitliga källor om hur det var på Muhammeds tid. Be gärna professor Fazlhashemi förklara att först flera generationer efter Muhammeds död sammanställdes texter om hans liv och leverne baserade på muntligt traderade historier. Inga arkeologiska fynd finns, inga samtida texter.

Skolverket skriver: ”Myndigheten har vidare valt att skriva in formuleringar som syftar till att stärka alla elevers förutsättningar att göra trygga och självständiga val samt deras förståelse för egna och andras rättigheter” (s. 6).

Hur ska detta gå till när hijab signalerar att bärarens sexualitet ägs av en man, att hon alltså inte har något fritt val, att om hon tar av sig sin hijab kan hon löpa risk att förlora hela sin släkt, hela sitt sociala nätverk och till och med bli dödad, att hon bara får lov att gifta sig med en islamtroende man, att homosexuella ska dö, alltså även hon själv om hon är lesbisk eller bisexuell, att judar ska dö.

Skolverket måste ta med beslöjningen i den framtida undervisningen om sexualitet och relationer, i alla händelser måste vad beslöjningen signalerar diskuteras i Skolverkets slutgiltiga skrivelse som ska överlämnas till regeringen.

Jag ser fram emot Peter Fredrikssons svar på mina kommentarer om intersektionalitet och beslöjning.

Vänliga hälsningar

Mona Lagerström fil dr, författare till boken Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige. Förtrycket av flickor, kvinnor och sexuella minoriteter Volym 1 (2018)

Innehåll

Register

Boken finns att köpa på Adlibris och Bokus

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *