Håll dig till ämnet, rektor Roger Klinth! Ämnet är Anna Ardins medverkan i turkiska regimens European Islamophobia Report 2021 kontra professor Lars Trägårdhs tillitsforskning. Alltså Anna Ardins flagranta försvar för antidemokratiska Muslimska brödraskapet

Med anledning av mitt föregående blogginlägg om Anna Ardins medverkan i senaste European Islamophobia Report, där jag efterlyser att högskolan anordnar ett seminarium där vi som misskrediteras i rapporten får en chans att bemöta Anna Ardins anklagelser, skrev jag ett mejl till rektorn för Marie Cederschiöld högskola Roger Klinth, chefen för Anna Ardins institution på högskolan, professor Magnus Karlsson, och professor Lars Trägårdh, verksam på samma institution.

Både mitt blogginlägg och mitt mejl handlar om hur de tänker sig att Anna Ardins försvar av antidemokratiska Muslimska brödraskapet går ihop med institutionens tillitsforskning och att vi som anklagas får en möjlighet att bemöta anklagelserna.

Rektor Roger Klinths svar går att läsa nedan. Det är ett oprofessionellt svar. Det är ett skamgrepp. Det avslöjar att högskolan inte värnar om demokratin. Han skriver att det är korrekt att Anna Ardin är doktorand på högskolan. Hennes avhandlingsprojekt handlar inte om Muslimska brödraskapet.

Och så är saken ur världen.

Professor Magnus Karlsson är ännu fräckare. Han föreslår att jag ska kontakta den han kallar huvudförfattaren, verksam vid Uppsala universitet, alltså Emin Poljarevic.

Nu handlade mitt blogginlägg och mitt mejl inte om Poljarevic. Den som har följt Anna Ardins mångåriga antidemokratiska lobbyverksamhet å Muslimska brödraskapets vägnar känner igen henne i rapporten. Därför är det inte alls självklart att Emin Poljarevic bara för att han är ”senior forskare” är huvudförfattaren.

Lika fräck är rektorns avslutande kommentar. Man har rätt att begära att rektorn för en högskola och en professor som tillika är chef för en institution håller sig till ämnet: Anna Ardins lobbyverksamhet för Muslimska brödraskapet.

Roger Klinths och Mattias Karlssons svar ska sättas i relation till den höga svansföring högskolan har om etiska frågor med mera samt ”vi tar aktiv del i samhällsdebatten, sprider kunskap och ifrågasätter det för givet tagna”.

I presentationen av institutionen Centrum för civilsamhällesforskning står det om Anna Ardin: ”Avhandlingsprojektet handlar om civilsamhällets demokratiska handlingsutrymme i relation till staten. Av särskilt intresse är tillämpningen av de villkor som staten ställer upp för vad som anses vara demokratiskt legitima organisationer i en svensk kontext.”

”Civilsamhällets demokratiska handlingsutrymme”, ”demokratiskt legitima organisationer”.

Min fråga till rektor Roger Klinth, institutionschef Magnus Karlsson och professor Lars Trägårdh: Anser ni att Muslimska brödraskapet är en demokratiskt legitim organisation i en svensk kontext?

Jag syftar främst på studieförbundet Ibn Rushd, som Anna Ardin via Forum – idéburna organisationer med social inriktning samarbetat med då Ibn Rushd är medlem i Forum. Här kan man läsa om hur viktigt dåvarande förbundsrektor Omar Mustafa 2015 säger att det är för Ibn Rushd att vara medlem i Forum. Hans hjärtefråga: ”kampen mot islamofobi”. Omar Mustafa har en hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren.

Mehmet Kaplan, tidigare bostadsminister som tvingades avgå 2016, är en annan aktivist i Muslimska brödraskapets svenska gren. När jag var på ABF i Stockholm 9 oktober 2007 och lyssnade på seminariet ”Islamofobin – den mest utbredda intoleransen?” sa riksdagsledamot Mehmet Kaplan (MP) att han satt i Justitieutskottet och att han hade drivit igenom att Brå ska klassa ”islamofobi” som hatbrott. Muslimska brödraskapet flyttade därmed fram sina positioner och ökade sin makt avsevärt.

Den andra talaren om den grasserande ”islamofobin” var Mohammad Fazlhashemi, som då var docent i idéhistoria. Samtalsledare var Kurdo Baksi. Seminariet ingick i ABF:s serie Folkbildning mot rasism.

Muslimska brödraskapet kör med dubbla budskap. De säger en sak utåt och en helt annan sak inåt. De säger sig vara öppna för dialog och samarbete. Det de inte säger är att syftet med dialog och samarbete är att få samtalspartnerna över på sin sida och den vägen utöka sin makt och inifrån förändra det svenska samhället i sin riktning, vilket långsiktigt är ett kalifat, en teokrati. Betoningen av ”islamofobi”, som de påstår ständigt ökar och ökar och ökar i ett av världens mest toleranta länder, har varit deras inkörsbiljett till statens kassakista och makten att tolka islam.

Ordet ”islamofobi” har förgiftat hela debattklimatet och gjort det i princip omöjligt att kritisera demokratifientliga tolkningar av islam. Det är skillnad på kritik av en ideologi och fysiska och verbala angrepp på människor.

Likställ islamofobi med fascismofobi, nazismofobi
Jag har i flera år efterlyst att ”islamofobi” ska strykas som hatbrott. Ingen anklagar kritiker av fascismens totalitära politiska ideologi och misstänkliggör kritikerna med ordet fascismofobiker. Likaledes anklagas inte kritikerna av nazismens totalitära politiska ideologi för att vara nazismofobiker. Kritikerna anklagas inte för att vara ”rädda” för fascismen, nazismen och att botemedlet som leder till acceptans av ideologierna skulle vara mer kunskap om dem.

Västvärldens kritik av Rysslands invasion av Ukraina, som baseras på kunskap, kallar Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov för ”grotesk russofobi”. Ingen skulle komma på idén att säga att väst är i behov av mer kunskap för att göra sig av med ”russofobin” och acceptera Rysslands invasion av Ukraina, eller att kritiken skulle bero på ”rädsla” och inte på kunskap.

Men ”islamofobi”, sägs bero på ”rädsla”, botemedlet för islamofobiker sägs vara mer kunskap om islam. Men vi som kritiserar Muslimska brödraskapet har just kunskap om den totalitära politiska ideologi Brödraskapet representerar. Brödraskapet har sedan 1980-talet publicerat texter på svenska som beskriver deras totalitära politiska ideologi, en motpol till och ett avståndstagande från det demokratiska styrelseskicket. Förutom texterna på svenska finns Brödraskapets ideologers texter på alla möjliga språk. Det finns hur mycket tillförlitlig information som helst om Brödraskapets totalitära politiska ideologi och om Brödraskapets verksamhet i Sverige.

Här ger jag två citat. Det första ur MB:s handbok Att förstå Islam, projektledare Mahmoud Aldebe, en av grundarna av Muslimska brödraskapets svenska gren. Under rubriken ”Mänskliga rättigheter i Islam” står det:

De rättigheter som ges av kungar och lagstiftande församlingar kan upphävas på samma sätt som de införs. Samma sak gäller de rättigheter som accepteras och erkänns av diktatorer. De kan införa dem när de önskar och upphäva dem när de behagar, och de kan dessutom öppet förbryta sig mot dem när de har lust. Men eftersom de mänskliga rättigheterna i Islam har blivit givna av Gud så har ingen lagstiftande församling eller regering i världen rätt att ändra eller upphäva något.
[. . .] Förenta Nationernas proklamationer och beslut kan inte jämföras med de rättigheter som sanktionerats av Gud, ty de förra tillämpas inte på någon, medan de senare tillämpas på varje troende (s. 35).

Notera att både vår riksdag och FN avfärdas. Även MB:s grundare Hassan al-Banna (d. 1949) förkastar den representativa demokratin och lagar stiftade av människan. Följande citat ur en av hans skrifter där han hänvisar till både Mussolini och Hitler är från ett av de blogginläggen om Anna Ardin som jag länkade till i mitt föregående inlägg:

  1. We do not confess any governmental system that does not observe the precepts of Islam.
   2. We do not recognize any governmental system that does not derive its rules and principles from Islam.
   3. We do not support these political parties.
   4. We do not recognize these traditional systems whose laws had been forced upon us by “intellectuals”and the enemies of Islam.
   5. We will strive for the revival of the Islamic way of life in its entirety.
   6. And we will act in order to establish the Islamic government on the basis of this system.

Som jag nämnt tidigare har Anna Ardin inte publicerat någon forskning om Muslimska brödraskapet. Ändå är hon väldigt snabb med att avfärda kritik av Muslimska brödraskapet som om hon vore expert.

Anna Ardin har via Forum och föreningen Hjärta där Omar Mustafa är styrelseledamot ett mångårigt samarbete med Omar Mustafa. Läs exempelvis den här debattartikeln i Aftonbladet 20 juli 2016, ”Lyssna på oss för att stoppa extremismen” som hon skriver tillsammans med Omar Mustafa och bland andra Henrik Melius, från Spiritus Mundi. Där kan man läsa att Omar Mustafas organisation, alltså Ibn Rushd, skulle vara ”en del av lösningen”.

2 Vi måste alla erkänna och motverka den växande islamofobin i Europa och förstå hur den högerextrema ideologin fungerar som motor för våldsbejakande islamism. Att se på det muslimska civilsamhällets organisationer som inkubatorer för religiöst motiverat våld är kontraproduktivt, då dessa organisationer i själva verket är en del av lösningen.

Henrik Melius Spiritus Mundi granskades av SVT och tvingades betala tillbaka en halv miljon kronor till MUCF. Henrik Melius kallas för ”entreprenör i bidragsbranschen”, ett epitet som även passar in på Omar Mustafa.

I åratal har seriösa forskare betonat studieförbundet Ibn Rushds nära koppling till Muslimska brödraskapet, vilket Anna Ardin med emfas bestrider, trots att hon inte har publicerat någon forskning om Muslimska brödraskapet. I det föregående inlägget länkade jag till flera inlägg om Anna Ardin. Jag upprepar dem inte här. I stället avslutar jag med Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Jag har studerat allt de skriver och har inte hittat något om universitetens hållning till demokrati. Bara mängder med texter om kvalitetssäkring, bland annat det här:

3.7 Lärosätet har och tillämpar goda rutiner för antagning av studenter och doktorander, tillgodoräknanden samt för utfärdande av examina. Lärosätet har även en fastställd rutin för omprövning av beslut gällande studenter och doktorander.

UKÄ skriver om lärosätets profil. Som nämnts har Anna Ardin i många år bedrivit lobbyverksamhet för separatistiska Muslimska brödraskapets räkning och misskrediterat kritiker av Muslimska brödraskapet, vilket hon fortsatt med efter det att hon antagits som doktorand. Nu senast i European Islamophobia Report 2021. Vad för slags rutiner som låg bakom antagandet av Anna Ardin som doktorand på högskolan och hur hennes verksamhet går ihop med högskolans profil är mig en gåta.

Min fråga till rektor Roger Klinth, professor Magnus Karlsson och professor Lars Trägårdh är alltså: Anser ni att Muslimska brödraskapet är en demokratiskt legitim organisation i en svensk kontext?

Det krävs bara ett ja eller nej till svar. Om svaret är ja kommer jag att driva frågan vidare till UKÄ och be myndigheten granska högskolans antagningsrutiner och Anna Ardins antidemokratiska lobbyverksamhet både innan hon antogs som doktorand och efter det att hon antagits. Om UKÄ anser att det inte ligger inom deras ansvarsområde kommer jag att kontakta den nya regeringen när den nu tillträder och begära att de ger UKÄ uppdrag att säkerställa att Muslimska brödraskapets aktivister och medlöpare inte infiltrerar högskolor och universitet och utnyttjar sin akademiska ställning till att tysta kritiker. Demokratin är under attack.

Jag kommer också att kontakta Justitieutskottet när den nya regeringen har tillträtt och begära att ”islamofobi” stryks hos Brå som hatbrott och att ordet ska likställas med ”fascismofobi” och ”nazismofobi” och att inte en skattekrona ska gå till ”kampen mot islamofobi”.

Rektor Roger Klinths svar 29 september 2022 på mitt mejl:

Hej Mona,
Tack för ditt mail. Det stämmer att Anna Ardin är doktorand hos oss. Efter det att jag talat med Annas chef, professor Magnus Karlsson, kan jag också konstatera att Annas forskning vid Centrum för civilsamhällesforskning inte fokuserar det muslimska brödraskapet. Magnus föreslår istället att du kontaktar huvudförfattaren för den aktuella publiceringen som är senior forskare och verksam vid Uppsala universitet.
Vi har i nuläget inga planer på att skapa några seminarier kring den rapport eller de frågor som du lyfter. Om du däremot bedriver forskning inom området så är du och din forskargrupp alltid välkomna att kontakta Magnus Karlsson för möjliga vetenskapliga samarbeten med relevans för området civilsamhälle och religion.
Allt gott / Roger

Mitt mejl 26 september 2022

Hej
Jag har full förståelse för att det är er uppgift att vara lojala mot doktorand Anna Ardin. Men det borde också vara er uppgift att värna om högskolans tillitsforskning. Anna Ardin medverkar i den senaste European Islamophobia Report, kopplad till den turkiska regimen.

Anna Ardin har inte publicerat någon forskning om Muslimska brödraskapet, varken den svenska grenen eller den internationella, samtidigt som hon i åratal har lierat sig med Muslimska brödraskapets aktivister och idogt hävdat att vi som har forskat om Muslimska brödraskapet är islamofober. Så även i denna rapport, vilket jag skriver om i mitt senaste inlägg på purdahbloggen.se.

Muslimska brödraskapets aktivister är separatister, alltså motståndare till social sammanhållning. I deras skrifter kan man sedan 1980-talet läsa: ”Beträffande kultur har profeten Muhammed uttryckligen och med kraft förbjudit muslimerna att anta icke-muslimsk kultur och livsstil” Anna Ardins verksamhet är på kollisionskurs med högskolans tillitsforskning.

Även journalisten Magnus Sandelin skriver om rapporten på Stiftelsen Docu.nu.

Jag begär att högskolan anordnar ett seminarium så att vi som har forskat om Muslimska brödraskapet får en chans att bemöta Anna Ardins anklagelser. Anna Ardin måste belägga att Omar Mustafa inte har en hög grad inom Muslimska brödraskapets svenska gren.
Hälsningar
Mona Lagerström fil dr

Länk till mitt blogginlägg.

2 oktober 2022

Mona Lagerström fil dr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *